Zpět

Podnikavost

Podnikavostí můžeme rozumět schopnosti využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Je chápána jako klíčová kompetence pro celoživotní učení a její podstatou je právě již zmíněná kreativita, kritické myšlení a řešení problémů.
Podnikavost můžeme chápat v užším slova smyslu jako schopnost podnikat. V širším smyslu jde o akčnost, touhu a schopnost uskutečňovat své nápady nebo zlepšovat své okolí, například realizací komunitních aktivit.