Pomáháme uspět ve světě, který se neustále mění


Podnikavá mysl je platforma, která podporuje pedagogy při výchově podnikavých žáků.

Výchova k podnikavosti připravuje na zvládání rychlých a častých změn, které 21. století přináší do všech oblastí života.

Pomáháme školám vést žáky a studenty k podnikavosti

„Díky zapojení podnikavosti do výuky mně osobně dává má práce větší smysl. Škole navíc stoupla prestiž jak v očích rodičů, tak u veřejnosti a zřizovatele. Zlepšilo se klima školy, vztahy mezi žáky a pedagogy i aktivita žáků, a to především v oblasti řešení problémů. Víc si věří a uvědomují si, že pokud něco chtějí změnit, mohou se o to pokusit – aneb že nic není nemožné.“
Mgr. Jiří Beran, ředitel a P-koordinátor ze ZŠ a MŠ Višňové
„Pro žáky vidím obrovský přínos v oblasti rozvoje jejich samostatnosti, schopnosti plánování, kreativity, řešení nejrůznějších problémů, nutnosti komunikovat s učiteli jako mentory/rádci a ne kantory, s osobami mimo školu - z praxe, schopnost umět si říct o podporu/pomoc a vědět, kde ji hledat, a umět pracovat s chybou.“

„Celkově bych to shrnula slovy: žáci musí opustit svou komfortní zónu v lavici a vydat se za dobrodružstvím často i za hranice školních pozemků.“
Mgr. Monika Knechtová, P-koordinátorka ze ZŠ Podomí
„Svět se rychle mění a je potřeba připravit žáky na tyto změny reagovat a přizpůsobovat se jim. Vznikají nové obory, nová povolání, profese. Stále více se ukazuje, že žáci v budoucnu budou potřebovat nejen znalosti, ale hlavně dovednosti, které jim pomohou být samostatní, kreativní, aktivní, společensky angažovaní.“

„Díky podpoře podnikavosti se škola přizpůsobuje rychle se měnícímu světu, reaguje na něj a její žáci jsou dobře vybaveni do dalšího života - studium, zaměstnání i osobní život.“
Ing. Sylvie Schmiedová, P-koordinátorka a členka dozorčí rady Eko Gymnázia v Brně
„Díky studiu pro P-koordinátory zkouším nové metody a formy práce. Ukázalo mi nové možnosti ve sdílení dobré praxe a přineslo důležité kontakty na další podnikavé učitele v kraji. Podpořilo můj osobnostní rozvoj a možnost pracovat na reálném řešení žákovských projektů s viditelným výsledkem.“
Mgr. David Kopeček, P-koordinátor ze ZŠ Židlochovice
„Díky podnikavým aktivitám naše škola vstoupila více do povědomí veřejnosti.“

„Daří se nám rozvoj týmové spolupráce jak v kolektivu žáků, tak i zaměstnanců. Řada kolegů vnímá výchovu k podnikavosti jako pozitivum, protože vidí jako nutnost propojit teorii s praxí, a dát tak žákům základ do reálného života.“

„I jednoduché věci se mohou stát komplikovanými. Ale díky výchově k podnikavosti jsme se naučili řešit problémy, poučit se z chyb, a tak jim do budoucna předcházet.“
Mgr. Alena Putinová, P-koordinátorka ze Střední odborné školy Kyjov
„Podpora podnikavosti učí studenty ‚přemýšlet‘ jinak.“
Ing. Tomáš Vybíhal, P-koordinátor ze Střední průmyslové školy Jedovnice
„Díky studiím pro P-koordinátory a podnikavým aktivitám v rámci projektu jsme získali teoretický backgraund pro aktivity, které ve škole realizujeme. Více koncepčně uvažujeme o rozvoji kompetence k podnikavosti a jejím zařazení do kompetenčního rámce ScioŠkoly.“
Mgr. Vítězslav Dohnal, P-koordinátor a ředitel ScioŠkoly v Brně
Nové metodiky Objevujte výchovu k podnikavosti v její plné šíři díky sadě pěti metodik, které vytvořil tým Lipky – pracoviště Podnikavá mysl. Metodiky jsou pro vás volně ke stažení.

Reálný svět je jiný než ten ve škole. Jak se na něj připravit? 

Skrze podnikavé kompetence, které si žáci vyzkouší v projektu!