Podnikavost: dovednosti potřebné pro život v rychle se měnících podmínkách

Podnikavost je sada dovedností potřebných pro život v rychle se měnících podmínkách v občanské, profesní i osobní sféře. Zahrnuje například pěstování sebedůvěry, získávání povědomí o svých silných a slabých stránkách, posilování vůle i odvahy zdravě riskovat, rozvíjení etických zásad nebo vědomí odpovědnosti a sociálního soucitu.
Podle EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework - Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti se kompetencí k podnikavosti rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní.
 

Výchova k podnikavosti

Výchova k  podnikavosti je předpokladem profesního uplatnění absolventa školy, jeho aktivního zapojení do života společnosti i snadnějšího zvládání osobního a rodinného života. Propojuje vzdělávání s praktickým životem, odstraňuje hranice mezi vzděláváním, prací a aktivním občanem; trénuje dovednosti obecné, uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života (také nazývané soft skills).

 

Výchova k podnikavosti přirozeně podporuje motivaci k odpovědnému způsobu života a vytváření hodnot pro své okolí.


O výchově k podnikavosti čtěte více v uceleném konceptu Vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti (2020) a v dokumentu Doporučení ředitelům škol k podpoře výchovy k podnikavosti (2020).

Slovník pojmů

Jsou pro vás některé pojmy nové? Najděte si je ve slovníku.

Pojďte do toho s námi. Podívejte se, jak vás můžeme podpořit.

Začněte sami. Inspiraci a podklady najdete v materiálech.

Proč vést žáky a studenty k podnikavosti?

Co přináší podnikavost žákům?

 • zvýšení konkurenceschopnosti na dynamickém trhu práce
 • posílení sebepoznání, sebedůvěry, vnitřní motivace a aktivního sebeřízení
 • schopnost činit rozhodnutí a nést za ně odpovědnost
 • podporu realizace podnikatelských nápadů v součinnosti s výukou
 • vnitřní motivaci k sebezaměstnávání, sebevzdělávání a celoživotnímu učení
 • předpoklady pro snadnější zvládání osobního a rodinného života
 • dovednosti týmové spolupráce, diskuze, přijímání kritiky a jiných názorů, dosahování kompromisů
 • vnitřní motivaci k aktivnímu řešení problémů
 • znalost principů etického chování, jejich zařazení do vlastního žebříčku hodnot a jejich respektování v osobních postojích

Co přináší podnikavost škole?

 • dobré PR a vyšší prestiž školy – podnikavost žáků je jasný, konkrétní a doložitelný „produkt“ vzdělávací instituce
 • autenticitu, tedy faktické propojení vzdělávání s běžným životem
 • snadnější zavádění projektové výuky a mezioborové propojování vzdělávacích témat
 • zvýšený zájem nových uchazečů o studium
 • sdílení různých aktivit a zkušeností žáků SŠ se žáky ZŠ, s veřejností, rodiči, absolventy SŠ a firmami v souvislosti s trhem práce (workshopy, trhy, dílny, …)
 • využívání případné finanční podpory rozvoje podnikavosti a realizace rozvojových projektů se zapojením žáků a komunity

Co přináší učitelům?

 • zvýšení motivace a osobní tvořivosti
 • větší odvahu k inovacím ve výuce
 • otevřenost k formativnímu hodnocení
 • jistotu při plánování a realizaci projektové výuky
 • propojování obsahových předmětů s průřezovými kompetencemi
 • propojování výuky s realitou

Co přináší komunitě nebo společnosti obecně

 • navázání pevných vztahů školy s komunitou, firmami, zaměstnavateli a úřady v okolí školy
 • předpoklady pro aktivní zapojení absolventů škol do života společnosti
 • vnitřní motivaci absolventů škol pro angažovanost v místě, kde bydlí, například zapojení do politiky, dobrovolnických aktivit, do řešení environmentálních témat, do volnočasových nebo školních aktivit
 • snižování socioekonomických vlivů na vzdělávání – ze zahraničních zdrojů vyplývá, že právě pro děti ze znevýhodněného prostředí má podnikavost největší přínos

Podnikavost ve škole působí na žáky, učitele, rodiče i veřejnost

Něco vám není jasné nebo se chcete zeptat na více informací?