Zpět

ŠP VkP

školní program výchovy k podnikavosti

Je vždy zpracováván jako dlouhodobý strategický dokument, který je dále dle potřeb školy aktualizován, zpravidla do krátkodobého akčního programu na nejbližší školní rok (ročního školního programu VkP).

Školní program VkP stanovuje:

vzdělávací cíle a výstupy – vývojové kontinuum profilu podnikavého absolventa školy, výchovné a vzdělávací strategie a tematické zaměření VkP na škole

rozvojové a organizační cíle školy, opatření, postupy a odpovědnosti k zajištění VkP ve vzdělávání všech žáků a dále rozvojové a organizační cíle zejména v oblastech:
  • zájmového vzdělávání žáků
  • dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • materiálního, prostorového, finančního zajištění VkP
  • provozu školy a školního areálu na principech podpory VkP a VUR
  • spolupráce školy s okolím (s rodinou, s obcí, s neziskovými organizacemi, s podnikatelskou sférou a dalšími subjekty), s dalšími školami (vytváření sítě škol k vzájemnému předávání zkušeností, spolupráce s pedagogicky zaměřenými vysokými školami atd.), se středisky ekologické výchovy (např. k rozšiřování a prohlubování informací z oblasti VUR), se středisky pro volný čas dětí a mládeže apod.