Zpět

Jak je to s tou inflací, Hotelová škola, Bosonožská Brno

Věřte, že žáci se dokáží zorientovat v informacích, datech, tabulkách a ještě o tom  povídat ostatním.
 
P-koordinátorka

Hana Pospíšková, Hotelová škola, Bosonožká Brno

Cíl aktivity

Podpořit u žáků aktivní zapojení do ekonomických otázek současné doby, podpořit u žáků rozvoj kreativity, hledání odpovědí na dané téma, prezentovat svůj výsledek, posoudit svůj výkon a ocenit výkon jiných.

Cílová skupina

Žáci 2. ročníku.

Časová dotace

2 x 45 minut

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Kreativita, práce s nápadem, vize, motivace a vytrvalost, mobilizace zdrojů, finanční a ekonomická gramotnost, spolupráce s ostatními.

Pomůcky

PC, papír, tužka, kalkulačka.

 


Než jsme začali tvořit

Tentokrát žáci pomocí odborných zdrojů vyhledají, co pojem inflace v praxi reálně znamená. Zaměří se na konkrétní komoditu a budou sledovat její změnu ceny během dvou let. Svůj závěr vyhodnotí, zaznamenají do tabulky, vytvoří graf a odprezentují. 

 
 
Inflace je často definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny u služeb a zboží, a to v rámci určitého časového období. Jednoduše nám říká, o kolik procent zhruba vzrostly ceny. Dle definice ČNB je: „Inflace je obvykle chápána jako všeobecný růst cenové hladiny v čase. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje. V praxi je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen (CPI), který v České republice měří Český statistický úřad.“ Pomocí inflace se tedy můžeme dozvědět, o kolik procent je nižší celková hodnota našich peněz. 
 
Na začátku jsme si se žáky položili několik otázek
 
  • Co je inflace?
  • proč se o inflaci tak často hovoří?
  • Jaká je aktuální výše inflace?
  • Čím se měří inflace?
  • Ovlivňuje výše inflace náš rodinný rozpočet?
  • Jaká je výše inflace u našich běžných nákupů?
 

Na výše uvedené otázky žáci odpověděli, diskutovali o nich, podporovali se. Žáci využili svých současných znalostí a díky těmto otázkám se na pojmem inflace více zamysleli a současně své znalosti prohlubovali v rámci vzájemné diskuze. 
 

 

Jdeme na to

Žáci pracují s počítačem. Vyhledávají relevantní informace. Žáci pracují ve dvojicích. Každá dvojice si stanoví svoji oblíbenou komoditu, u které bude vyhledávat vývoj ceny v roce 2021, cenu v roce 2022 a cenu aktuální k dnešnímu datu. Poté si výši ceny zapíší do tabulky a společně vytvoří jeden graf. Tento výstup každá dvojice prezentuje ostatním. 

 


Co se nám podařilo

Využíváme mezipředmětové vztahy – žáci navazují na získané znalosti z ekonomických předmětů, využívají i svého všeobecného přehledu, opírají se o finanční gramotnost.

Žáci sami hledají zdroje, ze kterých budou čerpat potřebné informace, propojují teorii s praxí. Hledají propojení mezi odbornými výrazy, hledají podstatu zvýšení cenové hladiny.

Žáci sami nalezli relevantní odkazy, pracovali s údaji ze statistického úřadu, údaji s ČNB. Každá dvojice si vybrala danou komoditu a usilovně pracovala na zjištění průměrné ceny v daném roce.

Svůj závěr vyhodnotila a nakonec veškeré komodity zadala do společné excelové tabulky. Nakonec žáci prezentovali své zjištění před kolektivem.
 


Dobrá rada

Je dobré žáky předem seznámit s náplní dané dvouhodinovky, ideální je jednotlivé kroky, kterých by se žáci měli držet, předem sepsat a nechat puštěné na projektoru. Je dobré pracovat v klidné a příjemné atmosféře, důvěřovat si vzájemně, nikoho nekritizovat.
 

Pedagog by měl být pouze průvodcem a nechat žáky pracovat samostatně, umět jim naslouchat a dát žákům dostatek času na vzájemnou diskuzi a vyvození závěrů. Žáci by měli mít ale možnost se na pedagoga obrátit v případě nejasností.
 


Variace

Vývoj spotřebitelských cen můžeme sledovat i z jiných úhlů.
  • Můžeme se třeba zaměřit na jednu konkrétní komoditu a sledovat cenovou hladinu u různých prodejců v daném čase.
 
  • Můžeme se zaměřit také na vývoj cen za posledních např. 5 let a vypočítat procentuální změny. 
  • Také lze tuto aktivitu zaměřit na vývoj nezaměstnanosti, dá se rozdělit i dle regionů nebo profesí. Variací spojených s ekonomikou je velmi mnoho.

 

Jak to dopadlo

Tato aktivita se žákům velmi líbila. Mnozí z nich si uvědomili význam výše cen. Zamýšleli se nad zbytnými a nezbytnými položkami. Sami navrhli, jakým způsobem by mohli rodinnému rozpočtu ulevit. Někteří v podstatě před touto aktivitou ani nevěděli, kolik konkrétně daná komodita stojí a o kolik se cena zvýšila. 

Závěr byl velmi zajímavý. U většiny komodit dochází k nárůstu ceny obdobně jako u ostatních. Nejvyšší nárůst ceny z našich vybraných komodit žáci zaznamenali u másla a dokonce snížení ceny žáci zaznamenali u kávy.
 

Žáci rozvíjeli schopnost prezentovat svůj výsledek a okomentovat jej, dokázali odpovědět na dotazy spolužáků. Navzájem se ocenili a pochválili.
 

Další materiály