Zpět

Zábavná atria, ZŠ Bosonožská Brno

Pojďte si zadovádět!

Náš projekt se skládal celkem ze 6 různých her, které jsme namalovali na zem v jednotlivých atriích. Cílem miniprojektu bylo vytvoření herních prvků v atriích školy pro zábavnější trávení přestávek. Chtěli jsme vytvořit tři herní prvky v každém atriu, které budou odpovídat věku žáků. Tento cíl byl určitě realizovatelný a podařilo se nám jej dokončit do konce května, respektive k 1. červnu, tedy ke Dni dětí. 
 


Škola

P-program

Kontakt na garantku

Mgr. Pavlína Sovová
mail: sovova@zsbos9.cz

Cíl aktivity

Cílem projektu bylo mít v každém venkovním atriu naší školy namalované na zemi celkem 6 her, aby odpovídaly věkové skupině 1. a 2. stupeň, byly dokončeny do konce května a představeny žákům, učitelům i rodičům na Zahradní slavnosti naší školy. Aktivity probíhaly prostřednictvím žákovského projektu, který řeší reálný problém jsme chtěli rozvíjet a uplatňovat podnikavé kompetence žáků.

Délka aktivity

únor-červen 2019

Kdo byl aktivně zapojený

Žáci 9. třídy 

Co bylo naším záměrem

Cílem bylo vylepšit prázdné plochy v atriích 1. i 2. stupně. Chtěli jsme vytvořit herní prvky, které vycházejí např. ze stolních her a budou převedeny na zem. Tak abychom se nejen my, ale i ostatní žáci zabavili v době trávení velké přestávky v atriu. Další možnost využití je pak po vyučování žáky ve školní družině. 


Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Během celého školního roku jsme prováděli jednotlivé aktivity a kroky, které nám byly zadávány prostřednictvím webu Extra třídy. Na podzim jsme se věnovali prvním krokům, mimo výběru nápadu, to bylo seznámení s webem Extra třídy, stanovení SMART cíle, vytvoření rolí v týmu, rozepsání harmonogramu aktivit a především stanovení rozpočtu.

Důležitá pro nás byla propagace. Oslovili jsme spolužáka z vedlejší třídy, který navštěvuje mediální kroužek, pro vytvoření propagačního videa. Na další propagaci jsme se rozdělili do menších skupin a každý měl na starosti něco jiného. Někdo vytvářel informační nástěnku, někdo propagoval projekt na sociálních sítích, jiní psali článek do Starolískoveckého zpravodaje nebo informační zprávu pro rodiče na Iškolu. Úplně nejvíc jsme využili Instagram, na který jsme pravidelně přidávali příspěvky - extratrida_bos9.

V únoru proběhl finální výběr herních prvků. Vymysleli jsme jednoduchou anketu, ze které nám vyšlo, o které herní prvky by žáci naší školy měli zájem. 
 
Vybrali jsme místa v atriích pro jednotlivé hry a v rámci hodin výtvarné výchovy jsme zkoušeli namalovat vlastní návrhy vybraných her, které nás inspirovaly při samotné realizaci. S pomocí paní učitelky jsme přes internet objednali vhodné barvy a pomůcky, dokoupili potřebný materiál.

V pátek 24. 5. nastal den D a naše třída se pustila do konečné realizace projektu. I když většina z nás neměla s malováním téměř žádnou zkušenost, práci ve skupinkách po rozdělení úkolů se nám podařila zvládnout snad na výbornou a konečný výsledek určitě stojí za to. Svědčí o tom i to, že někteří žáci naší školy chtěli dané hry zkoušet dříve než stihla zaschnout barva. V rámci pracovních činností jsme ještě vyrobili některé pomůcky, které jsou ke hrám potřeba – např. spinner k twisteru. 


Z čeho nemít zbytečné obavy

Na začátku bylo třeba podpořit motivaci žáků, ale nakonec byli téměř všichni zapojeni, práci hodnotili velmi pozitivně a byli na výsledek pyšní. 


Na co jsme pyšní

Povedl se určitě projekt jako takový, jeho cíl a smysl byl splněn. Překvapila mě především manuální zručnost většiny žáků, kdy bez nějakých výrazných zkušeností s malováním byli velmi šikovní a realizaci projektu zvládli na výbornou. Jsem ráda, že u realizace přemýšleli a sami přicházeli s nápady, proč něco udělat jinak nebo jak upravit. 


Co bylo oproti plánu jinak

Většina důležitých věcí vyšla dle plánu a neměli jsme žádné výrazné problémy. Samozřejmě jsme museli spoléhat na počasí, když jsme jednou přesunuli projektový den realizace a doufali, že už nebude pršet, abychom všechno stihli.


Co bychom příště udělali jinak a proč

Příště bych možná zkusila práci s menší skupinou vybraných žáků, kteří budou chtít sami aktivně pracovat, a ne s celou třídou, kdy začátek byl náročnější v motivaci. Možná bych taky zkusila zapojit více kolegů, aby se aktivity promítly do více předmětů. 


Jak si TO dál žije svým životem

Vzhledem k tomu, že atria jsou součásti areálu školy, takže veřejnosti ne zcela přístupné, přínos projektu pro širší veřejnost není úplně daný. Ale atriem 1. stupně procházejí rodiče, když vyzvedávají děti ze školní družiny i s mladšími sourozenci. Mohou tak vidět, jak je naše škola vyzdobená a pak se k nám více těšit. Minimálně 1x ročně pořádáme akci, kdy je škola otevřena veřejnosti a tím je možno naše výtvory také vidět. 


Co jsme se naučili

Přínosem byla určitě týmová spolupráce, nutnost naučit se pracovat ve skupině, rozdělit si role. Uvědomění si, na co žáci jako jednotlivci mají, v čem jsou dobří, jaké vlastnosti mohou týmu nabídnout. Přínosem bylo také vedení k samostatnosti, odpovědnosti za svoji i skupinovou práci. V neposlední řadě také to, že mysleli na druhé a chtěli pro ně něco vytvořit – sociální dopad. Z podnikavých kompetencí se rozvíjela určitě kreativita, iniciativa žáků, schopnost plánovat, stanovovat si cíle, nést i riziko, kdyby něco nevyšlo,  propagovat svoje nápady, zajistit a objednat potřebný materiál, hledat informace. A taky si vyzkoušet manuální práci.


SLOVO ŽÁKA

Naučili jsme se pracovat v týmu, rozdělit si funkce a taky téměř samostatně připravit projekt, který může být užitečný. Vyzkoušeli jsme si aktivity a činnosti, které se běžně na základní škole nedělají. Bylo to pro nás nové, zajímavé a rozhodně přínosné. A vlastní realizace nám ukázala, že jsme schopni vytvořit i něco vlastníma rukama.  


Propagační video

Další materiály