Podporujte podnikavost žáků, protože bez ní se v životě neobejdou

Výchova žáků k podnikavosti (VkP) je předpokladem jejich úspěšného profesního uplatnění, aktivního zapojení do života společnosti i zvládání osobního a rodinného života. Bez podnikavosti, kreativity a iniciativy se v praxi 21. století určitě neobejdou.
 

Podnikavá škola

je místo, kde učitele baví učit a kde se žáci aktivně připravují na moderní svět 
Doporučení ředitelům škol k podpoře výchovy k podnikavosti (2020) shrnuje získané zkušenosti pro potřeby škol Jihomoravského kraje, pro případ zájmu kompetentních orgánů i pro sdílení v rámci revizí Rámcových vzdělávacích programů. Doporučení ředitelům škol k podpoře VkP usiluje o provázanost potřeb praxe a strategií výchovy a vzdělávání v JMK/ČR.

V projektu KaPoDaV (JMK) byly Regionální radou podnikavosti navrženy
 

čtyři základní kompetence podnikavého pedagoga, případně koordinátora podnikavosti: 

 
 • K1: kompetence pro pochopení a přijetí výchovy k podnikavosti ve škole, k ukotvení pozice leadera podnikavosti ve vlastní škole
   

 • K2: kompetence znalostní v oblastech výchovy k podnikavosti
   

 • K3: kompetence k uplatňování účinných výukových strategií výchovy k podnikavosti ve školní praxi
   

 • K4: kompetence koordinátorská a manažerská ke zvýšení podpory a účinnosti výchovy k podnikavosti v organizaci a provozu školy

   

Podnikavost žáků

začíná a končí u podnikavého učitele a ředitele 
Význam výchovy k podnikavosti zdůrazňuje EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework - Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti, který nastavuje všeobecný rámec klíčové kompetence k podnikavosti platný pro kohokoliv. EntreComp doposud nebyl adaptován na reálné prostředí škol. V dokumentu je uvedeno, že se jedná o startovací čáru a EntreComp musí být dále upraven pro potřeby dalšího použití.
 
 

Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti se skládá ze tří oblastí kompetencí:

 
Kytice - entercomp
Zdroj EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework

 

 

NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI

Obsahový okruh rozvíjí vidění a vyhledávání potřeb, dílčích problémů, příležitostí a výzev, propojuje je a vytváří nové příležitosti pro nové hodnoty. Podporuje kreativitu, tvořivost, vizualizaci scénářů, vyhodnocování nápadů, etiku a udržitelnost záměrů.

ZDROJE

Obsahový okruh posiluje povědomí o vlastních kvalitách a vlastní efektivnosti, motivaci a vytrvalosti, rozvíjí dovednosti pro získávání potřebných zdrojů a nakládání s nimi, finanční a ekonomickou gramotnost, dovednosti pro mobilizování ostatních k zajištění podpory.

DO AKCE

Obsahový okruh rozvíjí přebírání iniciativy, plánování, management, vyrovnávání se s nejistotou, nejednoznačností a rizikem, spolupráci s ostatními a učení se skrze zkušenost.

 
Každá z oblastí je sestavena z pěti dílčích kompetencí.
 


EntreComp předpokládá rozvoj těchto patnácti dílčích kompetencí v rámci čtyř hlavních úrovních:

 
 • základní – hodnota je tvořena s externí pomocí
 • střední – hodnota je tvořena s narůstající autonomií
 • pokročilá – je očekávána vlastní odpovědnost
 • expertní – s odpovědností a samostatností v rozhodování se předpokládá vytváření hodnoty s významným dopadem na obor činnosti.

Rozvoji patnácti dílčích kompetencí v logické, na sebe navazující lince od 1. stupně ZŠ až po VOŠ se podrobněji věnuje ucelený koncept Vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti (2020).