5 dílčích kompetencí v oblasti

NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI

Obsahový okruh rozvíjí vidění a vyhledávání potřeb, dílčích problémů, příležitostí a výzev, propojuje je a vytváří nové příležitosti pro nové hodnoty (kulturní, sociální, finanční). Podporuje kreativitu, tvořivost, vizualizaci scénářů, vyhodnocování nápadů, etiku a udržitelnost záměrů.

 

 

Vidění a vyhledávání příležitostí

Naučte své žáky používat svou fantazii, vidět příležitosti, hledat problémy a proměnit je ve výzvu, jak z nich tvořit hodnoty. Rozhlížejte se kolem sebe a začněte u každodenních maličkostí. Žáci ať rozkrývají potřeby spolužáků, prostředí školy i místa, kde žijí.

Tvořivost – kreativita

Nechte žákům prostor zvídavě nahlížet na problémy, které mají více řešení. Podpořte je v umění rozvíjet kreativní nálady v týmu, popsat je nebo vizuálně vyjádřit. Poznávat inovativní přístupy a experimentovat s nimi.

Vize

Ukažte žákům cestu, jak při práci směřovat ke své vizi budoucnosti. Vnímat ji jako nezbytný krok pro přetvoření nápadů v reálné akce. Potřebují v tom jednoduše vidět smysl. Jen tak se cílevědomě a zodpovědně rozhodnou o svém dalším vzdělávání a budoucí profesi, s ohledem na své potřeby.

Zhodnocení nápadů

Každý nápad se cení a za každým nápadem může být pro žáka určitá hodnota. Nechte ho uvést, jakou hodnotu může mít i pro ostatní, posoudit přínos navržených aktivit z různých úhlů pohledu. Hledejte příklady dobré praxe vytvořené organizacemi, firmami, komunitou.

Etické a udržitelné myšlení

Rozlište a pojmenujte hodnoty pro sebe i pro společnost. Veďte žáky k uvědomění, za co by měli být zodpovědní. Nechte je vyhodnotit následky a dopady příležitostí a činů na cílovou komunitu, trh, společnost a životní prostředí.
 

 

 

Dílčí kompetence rozpracované v rámci základní, střední, pokročilé a expertní úrovně můžete nalézt ve

Vývojovém kontinuu klíčové kompetence k podnikavosti (2020)

 

 

Doporučené nástroje a aktivity pro rozvoj podnikavých dovedností NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI

 • badatelsky orientovaná výuka
 • odborníci z praxe (mentoři)
 • projekty a projektové dny
 • stínování ve firmách a organizacích
 • exkurze
 • aktivita z učitele na žáka, např. žáci učí žáky
 • soutěže
 • spolupráce s komunitou a místní samosprávou
 • spolupráce ZŠ a SŠ
 • odborné a zájmové kroužky mezi ZŠ a SŠ (spolupráce)
 • portfolia žáků, mj. s vlastními podnikatelskými nápady
 • práce se silnými a slabými stránkami
 • práce s nápadem (generování, Design Thinking)
 • brainwriting, brainstorming – „každý nápad se cení, může se vyzkoušet“
 • sociální a environmentální projekty
 • mapování
 • E-U-R třífázový model učení – vím, chci vědět, dozvěděl jsem se
 • kladení otázek, které podporují myšlení a učení
 • individuální a individualizované formy výuky