5 dílčích kompetencí v oblasti

DO AKCE

Obsahový okruh rozvíjí přebírání iniciativy, plánování, management, vyrovnávání se s nejistotou, nejednoznačností a rizikem, spolupráci s ostatními a učení se skrze zkušenost.

 
 

Učení se skrze zkušenost

Reflektujte, reflektujte, reflektujte. Učte žáky se učit. Učte je učit se ze zkušeností a zkušenosti předávat ostatním. Nechávejte žákům dostatek prostoru pro získání zkušeností. Podporujte v žácích schopnost sebereflexe i kritického přijímání cizích názorů.

Spolupráce s ostatními

Dejte žákům co nejvíce příležitostí ke spolupráci a zkoušení si různých rolí v týmu. Nechte žáka vysvětlovat svoje postoje, obhajovat svoje názory i nápady a respektovat názory ostatních. Podle svých silných stránek ať přebere roli v týmu a pracuje samostatně nebo jako součást týmu.

Plánování a řízení = žák si plánuje práci

Ukažte žákům, jak si vytyčovat krátkodobé a dlouhodobé cíle, určovat si priority, stanovovat akční plány a přizpůsobovat se nepředvídatelným změnám. Žák je shopem zhodnotit své know-how a nebojí se chyb, protože se z nich poučí. Dokáže se přizpůsobit měnícím se okolnostem.

Přebírání iniciativy = žák je sám od sebe aktivní

Zorganizujte se žáky jednoduchou akci. Plánujte a formulujte dílčí cíle. Nechte žáky při realizaci jednoduchých úkolů až po velké projekty přebírat zodpovědnost za jejich rozhodování a plnění. Nechť žáci uvádí do pohybu procesy, které vytváří hodnotu.

Vyrovnávání se s nejistotou, nejednoznačností a rizikem

Podpořte žáky v chuti zkoušet nové věci, nebát se chyb a s chybou pracovat, při řešení problémů vycházet z vlastních zkušeností a snažit se rozeznat riziko přijatelné od nepřijatelného. Riziko neúspěchu se žáci snaží eliminovat testováním nápadů i protopytů nebo zapojením dalších členů týmu.

 

 

 

Dílčí kompetence rozpracované v rámci základní, střední, pokročilé a expertní úrovně můžete nalézt ve

Vývojovém kontinuu klíčové kompetence k podnikavosti (2020)

 

 

Doporučené nástroje a aktivity pro rozvoj podnikavých dovedností DO AKCE

 • týmové projekty
 • žákovské miniprojekty (krátkodobé, dlouhodobé)
 • žákovské soutěže (realizační/projektová etapa)
 • prezentace vlastních projektů, nápadů
 • žákovské konference
 • žákovské firmy
 • odborné praxe, stáže ve firmách, včetně zahraničních
 • profesionál ve škole, přirozený průnik školního a pracovního světa – viz koncept profík dne
 • exkurze s praktickými činnostmi žáků
 • školní výlety organizované žáky
 • aktivity připravované žáky SŠ pro žáky ZŠ
 • dny otevřených dveří – žáci jsou (spolu)organizátory
 • metodické dny firem
 • tematické dny a týdny
 • žáky připravené školní časopisy, jarmarky, besídky, výstavy, žákovské bazary (burzy, blešáky), zahradní slavnosti
 • organizace zájmových kroužků pro veřejnost, např. šití (spojení školy a komunity) aj.
 • sportovní turnaje pro rodiče, turistický pochod, cyklistické vyjížďky, dílny pro rodiče a děti...
 • podpora aktivit žákovského parlamentu
 • rozšíření badatelsky orientované výuky o krok Do akce!
 • nabídka účasti v dobrovolných veřejně prospěšných projektech, tzv. dobrovolnictví
 • vlastní celoroční třídní projekty
 • projekty založené na meziročníkové spolupráci žáků