5 dílčích kompetencí v oblasti

ZDROJE

Obsahový okruh posiluje povědomí o vlastních kvalitách a vlastní efektivnosti, motivaci a vytrvalosti, rozvíjí dovednosti pro získávání a spravování potřebných zdrojů, finanční a ekonomickou gramotnost, dovednosti pro mobilizování ostatních a k zajištění podpory.

 Vědomí vlastních kvalit a efektivnosti

Podpořte žáky v hledání toho, v čem je každý dobrý, i v tom, že talent nestačí a je třeba ho rozvíjet vlastní pílí a vytrvalostí. Zdroj, který žák hledá, je uvědomění a vyhodnocení, jaké má on nebo ostatní lidé silné a slabé stránky vzhledem k jejich využití při rozvíjení konkrétní příležitosti. 

Motivace a vytrvalost

Buďte pro žáky oporou, aby to nevzdali a neztratili trpělivost při dosahování jejich dlouhodobých individuálních i skupinových cílů, přes případné překážky a potíže. Naučte je nastavit si přiměřené motivační cíle pro sebe i pro skupinu, rozlišovat vnitřní a vnější motivaci a vytvářet správné klima pro motivaci svého týmu.

Mobilizace zdrojů

Hledejte se žáky zdroje, které potřebují k realizaci úkolů. Získat je a úsporně spravovat. Podporujte v žácích technickou a mediální gramotnost. Ze školy ať si odnášejí všeobecný přehled o poznatcích lidského vědění, na které mohou navázat při dalším studiu nebo při celoživotním vzdělávání. 

Finanční a ekonomická gramotnost

Pro začátek se žáky vypracujte jednoduchý domácí rozpočet. Ukažte žákům, jak obecně pracovat s rozpočtem. Odhadnout náklady spojené s realizací úkolu a hledat cesty pro jejich financování. V dalším stupni je nechte vytvořit plán dlouhodobé finanční a ekonomické udržitelnosti dané činnosti nebo firmy. 

Mobilizace druhých

Rozvíjejte v žácích jejich komunikační a prezentační dovednosti. O svém záměru i výsledku činnosti ať dají vědět světu. Svým příkladem mohou inspirovat a motivovat ostatní. Sám žák ať se nechává inspirovat zvenčí, dokáže srozumitelně vyjádřit myšlenku, prezentovat svůj názor a přesvědčit o něm ostatní.

 

 


 

Dílčí kompetence rozpracované v rámci základní, střední, pokročilé a expertní úrovně můžete nalézt ve

Vývojovém kontinuu klíčové kompetence k podnikavosti (2020)

 
 

Doporučené nástroje a aktivity pro rozvoj podnikavých dovedností ZDROJE

 • řešení praktických problémů školy za účasti žáků (žákovské parlamenty), případně i přizvaných zástupců obce
 • prostor pro obhajování názorů a činů žáků, pro efektivní formulaci vlastních myšlenek
 • účast na změně ve škole či v okolí školy – spoluzodpovědnost za rozhodnutí a využívání zpětné vazby
 • vyvíjení aktivit motivovaných reálnými situacemi
 • sebeprezentace a prezentace
 • trénování pochopení podstaty věci, problému
 • spolupráce s pozitivními vzory (podnikavost nejlépe osvětlí podnikavý člověk) a odborníky
 • olympiády, žákovské soutěže (s výhrou)
 • trénování psaní: e-mail, projektová žádost, životopis, motivační dopis apod.
 • workshopy, výukové programy
 • inovační kempy
 • sebepoznávací aktivity (silné a slabé stránky, talent, vnitřní motivace)
 • hodnotové vzdělávání – vzdělávací koncept, který staví hodnoty, vztahy a charakter žáka mezi priority školy
 • žákovské portfolio jednoho žáka nebo skupiny žáků v rámci projektu
 • debatní ligy, kluby
 • stínování ve firmách/organizacích
 • postupy rozvíjející kreativitu a myšlení
 • postupy k posílení zodpovědnosti dětí za rozhodování a ke kvalitnějšímu využívání zpětné vazby
 • postupy rozvíjející smysluplné využívání digitálních technologií