Zpět

Platforma pro sdílení s kolegy a kolegiální podpora

Mgr. Miroslav Mráz, P-koordinátor ze Základní školy Labyrinth
Platforma pro sdílení s kolegy a kolegiální podpora

Přinášíme Vám inspiraci, jakým způsobem uchopili vzájemné sdílení obsahu výuky a její systematické rámování napříč všemi předměty na ZŠ Labyrinth v Brně.
 
Doba covidová nás bezesporu posunula v práci s digitálními technologiemi. Každého samozřejmě na jiné úrovni. Co všechny učitele ve velké míře spojuje, je dozajista dovednost ve vytváření a užívání google učeben. A o tom bude v následujícím textu řeč. Prostřednictvím jakého nástroje efektivně s kolegy sdílet napříč předměty a oblastmi vzdělávání a zároveň vycházet z toho, co už umíme.  

Mirek Mráz ze ZŠ Labyrinth nám nechal nahlédnout pod pokličku jejich učitelského sboru. Jak a na základě čeho jim funguje komunikace mezi kolegy pro podporu integrované výuky, tedy hledání mezipředmětových souvislostí. Už během covidu, si učitelé vzájemně nahlíželi do svých učeben a bylo to všemi směry jednoduše užitečné a přinášelo svoje ovoce.

Kompetenční týmy

Pedagogičtí pracovníci na ZŠ Labyrinth jsou rozděleni do tzv. Kompetenčních týmů tak, jak kompetenční oblasti definuje RVP. Učitelé se sami dle svého zájmu rozhodli, ve kterém týmu chtějí mít své zastoupení.

„V každém týmu máme rozdělené a popsané své role. Co je její náplní a s čím se mohou na konkrétního člověka ostatní obracet. Ze setkání je zápis s jasně definovanými cíli, úkoly a termíny jejich plnění, závěry apod. Společným cílem celého týmu je práce na tvorbě Školní vzdělávacího programu.  Zároveň si společně definujeme a provádíme průběžný audit zdrojů. Tedy co je v dané oblasti potřeba za nástroje, pomůcky, vybavení a podobně.“

Na setkáních, která probíhají přibližně jednou za 3 týdny, si v rámci týmu společně nastavují cíle, čeho chtějí v dané oblasti ve vzdělávání žáků dosáhnout, jaké k tomu potřebují nástroje a zdroje, kde vzniká provázanost s jinou oblastí a jak ji uchopit. Věnují se dílčím krokům, jak konkrétně cíle naplňovat. Nezbytná je samozřejmě průběžná reflexe, co se daří, nedaří, jakou zvolit jinou cestu. To vše zaznamenávají do jednotně strukturovaného zápisu s jasným a konkrétním závěrem pro nastavení dalších kroků. Využívají k tomu prostředí programu Confluence. Jednotlivé skupinky pak mohou nahlížet do zápisů ostatních, což je samozřejmě žádoucí.

„Když se například v jiné skupině vyskytne téma nebo potřeba, která by spadala do kompetencí jiného týmu, automaticky se stává jeho úkolem. A tak je tomu napříč všemi kompetenčními týmy.“

Zpřehlední se tím tak práce celého sboru, což vede k efektivnímu směřování za jednotnou vizí. Podpora průřezových témat a mezipředmětová spolupráce. Jednoznačně se taková práce stává velmi dobrým nástrojem pro společné ladění Školního vzdělávacího plánu. A to tu běží.  

Rozvojové porady

Zájemci z řad učitelů se také pravidelně scházejí na tzv. Rozvojových poradách, které jsou založené na dobrovolnosti. Společně se věnují vzdělávání v rámci konkrétní oblasti s důrazem kladeným především na spolupráci. Současně zde funguje vzájemná pedagogická podpora. Například v tématu formativního hodnocení.

„Ve sborovně má každý svoji aktivitu navíc, hodně se tu diskutuje, trávíme hodně času komunikací v týmech. Je to náročné prostředí, ale zato natolik podnětné, že člověk ve své práci vidí smysl. Počet podnětů je tu větší a záleží na vás, jak s nimi naložíte.“

Nabídka ZŠ Labyrinth pro váš osobní rozvoj

Zkušenosti s podporou výchovy k podnikavosti napříč ZŠ Labyrinth

Lego Education inovační studio Brno (LEIS) –  seznamte se s pomůckami, které lze výborně využít jako součást aktivizujících výukových metod ve školním vzdělávání od předškoláků až po žáky druhého stupně základních škol.

Digicentrum Elixíru, Centrum kolegiálního vzdělávání pro učitele nadšené do technologií

Co si odnáším

  • Uchovejte si google učebny jako dobrý odrazový bod pro založení digitálního portfolia předmětu nebo kompetenční oblasti.

  • Stanovte si standart, jak má učebna vypadat a k čemu přesně má sloužit.

  • Společně si nastavte, proč by takový nástroj mohl být užitečný a proč mu věnovat svůj čas a energii. Odpověď je nasnadě. Abyste si ten čas a energii mohli při dobrém a funkčním nastavení v budoucnu ušetřit.

  • Výstupem dobře nastavené a “živé“ učebny je přehled obsahů napříč tematickými oblastmi nebo předměty.

  • Nyní jste získali zdroj pro společnou tvorbu a průběžné úpravy Školního vzdělávacího programu s lepším plánováním integrované výuky.

  • Nezbytné je vaše průběžné společné vyhodnocování:

- co funguje a co si ponechat

- co nefunguje a nepřináší efekt, s tím dále neztrácet čas a energii

- co za to stojí, ale je třeba to dál rozvíjet

  • Je to kontinuální proces

Další inspirace