Zpět

Fundraising v naší škole, ZŠ a MŠ Šanov

Když žákům utvoříte podmínky, sami přijdou na to, co se skrývá pod slovem fundraising.
 P-koordinátorka

Eva Plešová, ZŠ a MŠ Šanov

Cíl aktivity

Cílem aktivity je mobilizování zdrojů na činnost žákovského parlamentu, prakticky si ověřit fundraising jako způsob získávání zdrojů na obecně prospěšnou činnost.

Cílová skupina

Žákovský parlament (žáci 4. - 9. ročníku, 20 žáků)

Časová dotace

4 dny po 4 hodinách a průběžná práce doma i ve škole.

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Vyhledávání příležitostí, tvořivost a kreativita, ohodnocení nápadů, etické a udržitelné myšlení, uvědomění si vlastních kvalit a efektivnosti, motivace a vytrvalost, mobilizování zdrojů, finanční gramotnost, plánování a organizace, týmová spolupráce, učení se skrze zkušenost.

Pomůcky

Psací potřeby, lepítka, flipchart, pomůcky a materiál na pečení, počítač, tiskárna.

 


Než jsme začali tvořit 

S žáky, členy školního parlamentu, jsme řešili, jak budeme uskutečňovat své plány. Z diskuse vyplynulo, že budeme potřebovat nějaké prostředky a ty bude nutné nějak získat.
 


Aktivita brainwriting

Žáci byli rozděleni do trojic a každá trojice generovala a na “lepítka” zaznamenávala různé nápady, jak získat peníze (dovoleny byly i ty zdánlivě nesmyslné), po pěti minutách každá skupina vybrala své dva nejlepší nápady, o kterých dále všichni společně diskutovali a hlasováním vybrali ten nejvhodnější.

Informace o fundraisingu
Žáci vygenerovali jako nejvhodnější aktivitu výrobu perníků. Výběr byl podpořen argumenty, že před Vánoci je vhodný čas na tento druh produktu a předpoklad, že si lidé před Vánoci rádi koupí přiměřené množství cukroví tohoto druhu a tím naplníme princip win-win (my vyděláme nějaké peníze na naši činnost a komunita bude mít postaráno o vánoční cukroví).

 


Jdeme na to

Žáci si stanovili harmonogram činností, na realizaci potřebovali čtyři čtyřhodinové bloky:

1. blok plánování

Žáci si rozdělili role v rámci týmu a přidělili si konkrétní úkoly (zajištění materiálu a pomůcek na vykrajování a pečení, propagace a výroba propagačních materiálů, vytvoření finančního plánu, zajištění vstupního kapitálu, nákup surovin a vedení pokladního deníku, zajištění podpory, popřípadě služeb od jiných osob, např. kuchařka ve ŠJ, která bude obsluhovat troubu apod.). 
 

2. blok pečení

Tento blok měl výhradně pracovní charakter. Žáci se neformálně rozdělili do skupin a jednotlivci se chopili rolí podle svých schopností. Někteří vykrajovali tvary a ukládali je na plechy, jiní odnášeli plechy paní kuchařce, která obsluhovala troubu. Jedna skupina potírala perníky rozšlehaným vajíčkem a další ukládala upečené kousky do připravených krabic. Těsto si vyrobili v rámci domácí přípravy.
 

3. blok zdobení

Žáci pokračovali přípravou polevy a zdobením pomocí vzorů, které jim předvedla přizvaná cukrářka, v druhé části bloku proběhla cenotvorba hotových výrobků. Při určování ceny výrobku bylo důležité zohlednit nejen cenu nakoupeného materiálu, ale i cenu energií, času vynaloženého na práci a počtu “zaměstnanců”. Kreativci zfinalizovali a vytiskli propagační letáčky.
 

4. blok prodej perníčků

Prodeji předcházela předprodejní kampaň pro žáky i zaměstnance školy s využitím připravených letáčků a osobní prezentace v jednotlivých třídách tak, aby byli žáci finančně vybaveni na prodejní akci. Po uskutečnění prodeje proběhlo zhodnocení celé akce, žáci vyhodnotili, zda byla akce finančně výnosná (zisk vs. ztráta, hrubý zisk vs. čistý zisk, uzavření rozpočtu). V samotném závěru vybraní žáci sepsali zprávu o realizaci.
 

Co se nám podařilo

Podařilo se zaktivizovat žáky napříč ročníky, kteří si dokázali najít své místo ve skupině navzdory různému věku a domluvit se. Ukázalo se, že si sami dovedou velmi dobře zorganizovat práci a dovést ji ke zdárnému ukončení, získali nové manuální dovednosti využitelné v běžném životě.
Pro žáky byl překvapivý způsob cenotvorby prodejních výrobků, zejména ocenění lidské práce. Žáci pochopili princip fundraisingu a rozhodli na úspěšnou akci navázat a část zisku investovat do realizace dalšího nápadu - výroba vlastního merche. Aniž by to bylo v plánu, ve finanční gramotnosti se procvičili všichni žáci i dospělí ve škole, kteří se pustili do čilého obchodování. 
Většina žáků na začátku výrobního procesu (válení těsta, vykrajování) vůbec neodhadla, jak bude manuální práce náročná a dokonce propadala do zoufalství, přesto se všem nakonec podařilo postavit se počátečnímu neúspěchu čelem a vše zdárně dokončit.


 

Dobrá rada

Nevzdávej předem nic, co nezkusíš. 
 

Další materiály