Zpět

Rekonstrukce půdních prostor školního klubu, Gymnázium Břeclav

Kde všude se dá ve škole vybudovat útulné místo.

Hledali jsme se žáky místo, kde by se mohli potkávat, relaxovat, hrát stolní hry nebo se učit. Využili jsme přívětivé prostory naší půdy a vybudovali tu zázemí školního klubu.
 


Škola

Kontakt na P-koordinátora

Cíl aktivity

Cílem bylo upravit prostory školního klubu v podkroví budovy školy tak, aby byly vhodné pro relaxaci, odpočinek a výuku studentů, organizaci workshopů, výstavy výtvarných děl, přednášky a další aktivity. Akce probíhala prostřednictvím žákovského projektu, který řeší reálný problém rozvíjet a uplatňovat podnikavé kompetence žáků.

Délka aktivity

1 školní rok

Kdo byl aktivně zapojený

Do projektu jsme aktivně zapojili nejmladší žáky osmiletého studia, kteří si tak mohli upravit a vylepšit své školní prostředí, které budou využívat během svého studia na střední škole. Na jejich manuální práci dohlíželi starší spolužáci ze studentského sněmu a vyučující. Organizací projektu jsme pověřili studentský sněm, který je tvořen zástupci všech žáků naší školy.

Co bylo vaším záměrem

Chtěli jsme žákům nabídnout možnost zlepšit si své školní prostředí podle jejich představ a možností. Cílovou skupinou byli všichni žáci školy, kteří by mohli využívat upravené prostory k výuce a k nejrůznějším mimoškolním aktivitám.


Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Oslovili jsme zástupce všech žáků školy (Studentský sněm) s nabídkou, zda by si sami nechtěli prostory školního klubu upravit tak, aby jim vyhovovaly k trávení volného času ve škole i po škole či k využití během výuky. Studentskému sněmu se nápad zalíbil a vybral pro jeho realizaci nejmladší žáky naší školy, kterým se během projektu pod vedením učitelů také věnoval. Studentský sněm si rozdělil úkoly: kdo bude projekt řídit, kdo kontrolovat, kdo připraví návrhy, kdo zajistí materiál.

Prostory školního klubu měly být vybaveny jednoduchým nábytkem, který si žáci vyrobí z dřevěných palet a vyzdobí svými výtvory. Garanti realizace miniprojektu z řad žáků se zúčastnili semináře „Inspirací k podnikání“ v Jihomoravském inovačním centru. Zde se seznámili s metodou Lean Canvas – jak strukturovat vlastní nápad. Žáci zapojení do činnosti studentského sněmu se začali pravidelně scházet a plánovat úkoly spojené s realizací projektu. Nejstarší studenti představili řadu grafických návrhů, ze kterých si studenti zvolili optimální variantu k realizaci úprav prostor školního klubu.

Zástupci Studentského sněmu sehnali dřevěné palety od stavební firmy, které nejmladší žáci povrchově opracovali a natřeli. Pracovalo se s materiálem, který byl cenově výhodný a používaly se také zbytky bezbarvého laku, který ve škole zůstal po renovaci školního nábytku. Montáží palet do tvaru sedaček a stolu realizovali starší žáci školy spolu s partnerskou základní školou, která se na projektu spolupodílela.

Postupně byly další skupinou žáků nalepeny tapety na stěny, provedena grafická úprava dveří a svépomocná montáž policové skříně. Montáž lišt na závěsy probíhala ve spolupráci se školníkem. Vybraná švadlena ušila potahy na sedací molitanové desky na sedačku. Do prostor byl nainstalován stůl na stolní tenis, kartonové krabice na tříděný odpad a květiny v květináčích.

Po úklidu byly prostory žáky slavnostně otevřeny.


Z čeho nemít zbytečné obavy

Na střední škole je velmi vhodné nechat řadu kompetencí a odpovědnosti na samotných žácích. Učitelé pracují jako poradci, konzultanti a supervizoři projektu. Problémy, které nastaly například se změnou původního projektu, samotní žáci byli schopni operativně řešit.


Na co jsme pyšní

Příjemně nás překvapila naprostá samostatnost žáků. Díky absolvování semináře „Inspirace k podnikání" na JIC Brno, měli žáci jasnou představu o výběru svého projektu, cílové skupině a základní představy o jeho realizaci. Žákům se podařilo navázat spolupráci s partnerskou základní školou. Společně s žáky této školy pak pracovali na montáži palet pro sedačky a stolky. Žáci byli velmi kreativní, komunikativní, pravidelně se scházeli a postupnými kroky zpřesňovali své představy o vytvoření prostředí, kde by se jim líbilo trávit volný čas ve škole.

Zapojily se všechny věkové skupiny žáků na naší škole, což je velkým přínosem pro další plánování a realizaci podobných typů projektů. Svým aktivním postojem k průběhu projektu přesvědčili žáci také vedení školy o tom, že realizaci projektu dokážou dotáhnout do konce a na další zamýšlené vybavení školního klubu jim může škola finančně přispět.


Co bychom příště udělali jinak a proč

Původní představy o realizaci projektu museli žáci několikrát měnit z nejrůznějších důvodů. Asi tím nejpodstatnějším byla finanční náročnost, kdy žáci museli dodržet stanovený rozpočet. Proto se také snažili o úspornost celého projektu tak, aby si mohli pořídit více věcí, a tak prostory školního klubu lépe a účelněji vybavit. V průběhu realizace si uvědomili, že se jim nepodaří samostatně vyrobit stůl pro stolní fotbal s figurkami z 3D tiskárny. Finanční prostředky na tento stůl však naplánovali získat za sběr elektroodpadu.

Dále se jim podařilo získat zdarma stůl na stolní tenis, kterým nahradili původně zamýšlený stůl pro šprtec.


Jak si TO dál žije svým životem

Upravené prostory studentského klubu slouží žákům celé školy k relaxaci během přestávek a volných hodin ve škole, k aktivitám po vyučování – nácvikům divadla a pěveckého sboru. Prostory školního klubu jsou využívány i k projektové výuce menších skupin žáků. Vytvořené příjemné prostředí využívají zástupci studentského sněmu ke svým jednáním.


Co jsme se naučili

Práce na projektu nám přinesla cennou zkušenost, že žáci naší školy jsou velmi podnikaví. Umí si naplánovat své aktivity a projekty, zorganizovat jejich průběh, kontrolovat jejich plnění a sdílet své zkušenosti.


SLOVO ŽÁKA

Naučil/a jsem se o sobě
Jsem moc ráda, že naše třída mohla pracovat na přípravě dřevěných palet pro výrobu nábytku. Vyzkoušela jsem si jejich broušení a lakování. Střídali jsme se na práci během dne a museli jsme si svou práci naplánovat, aby po nás mohla pokračovat s prací další skupina. Také jsem pomáhala s grafickým návrhem uspořádání školního klubu a některé mé nápady se nakonec uskutečnily.

Dařilo se mi
Práce s kamarády ze třídy mě moc bavila, naučila jsem se brousit dřevo brusným papírem a lakovat natíráním štětcem. Byla u toho také legrace. Jsem ráda, že jsem se mohla podílet na výzdobě školního klubu, který teď můžeme využívat.

Udělal/a bych jinak
Kvůli špatnému počasí jsme museli část palet lakovat ve sklepě, a proto jsme museli práci často přerušovat. Naplánovat pěkné počasí se nám nepodařilo.

 

 

 

 

 

Další materiály