Zpět

Školní dvorek, Gymnázium Boskovice

Společné sdílení na čerstvém vzduchu.

Žáci Gymnázia Boskovice vyslovili již vícekrát žádost o umožnění trávit volné hodiny a přestávky na čerstvém vzduchu mimo budovu školy. Po vybrání vhodného prostoru se žáci na jednání studentského parlamentu dohodli na dalším postupu i harmonogramu celého projektu a pověřili konečným řešením třídu sextu a žáky pracující ve školním EKO klubu. Současně požádali o spolupráci i pedagogy, kteří vyučují v příslušné třídě. Veškerá aktivita vyšla přímo od samotných žáků. 
 


Škola

P-program

Škola pro udržitelný život

Kontakt na P-koordinátorku

Cíl aktivity

Cílem bylo vyklizení nevyužívaných prostor v areálu školy a jejich úprava tak, aby se daly využívat k relaxaci a společnému setkávání žáků. Aktivity probíhaly prostřednictvím žákovského projektu, který řeší reálný problém rozvíjet a uplatňovat podnikavé kompetence žáků.

Délka aktivity

leden–červen

Kdo byl aktivně zapojený

Žáci ze sexty, Studentský parlament, EKO klub Biosphera, stavební firma.

Co bylo naším záměrem

Cílovou skupinou byli všichni žáci naší školy. Cílem bylo vyklizený venkovní prostor zvelebit pro účely trávení volného času. V plánu bylo dláždit, zhotovit a vysázet květináče, usadit dveře a prostor vybavit (2 stoly, 8 židlí s podsedáky, venkovní houpačka, venkovní fotbálek).  


Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Společně s ředitelstvím školy jsme vytipovali prostor, kde by se záměr na vybudování školního dvora dal uskutečnit. Jednalo se o léta nevyužívaný a zanedbaný prostor ve vnitrobloku školy, dobře přístupný přímo z budovy školy a po drobné úpravě i zvenčí. V lednu došlo k jednání studentského parlamentu s vedením školy. 
 
V únoru Studentský parlament projednával celkový harmonogram prací a pověřil konkrétní třídu a EKO klub Biosphera naplněním cílů. Ještě v tomto měsíci vedení školy sjednalo dohodu o provedení práce se stavební firmou, financovanou z prostředků školy (povrchová úprava prostoru, vydláždění). Třída sexta vytvořila prezentační plakát, ve kterém ostatní žáky školy seznámila se stanovenými cíli projektu, a současně představila i celkovou vizualizaci prostoru a návrh vybavení prostoru. Na konci února pak byla vyhlášena společná brigáda na úklid a vyklizení prostor a přistavení kontejnerů na odpad. 

V březnu žáci školního EKO klubu Biosphera se svými vyučujícími předložili návrh rostlin vhodných k výsadbě do tohoto prostoru (jednalo se o stinné místo ve vnitrobloku). 

V dubnu a květnu provedla stavební firma požadované stavební úpravy, vydláždění a zhotovení nových dveří, aby se do prostoru dostali i lidé zvenčí a nemuseli vstupovat přes prostory školy. EKO klub pak provedl výsadbu vhodných rostlin do truhlíků. Třída sexta zpracovala cenovou nabídku na požadované vybavení prostoru – včetně srovnání cen u různých dodavatelů. Byly tak nakoupeny houpačky, 2 stolky, 8 židlí s podsedáky a venkovní fotbálek. Dvorek jsme slavnostně otevřeli na akci Zdravá svačinka, na kterou byli přizváni i rodiče a žáci spolupracujících základní škol.


Z čeho nemít zbytečné obavy

Původní obavy, že žáci budou mít příliš velké a ekonomicky nezvládnuté požadavky, se absolutně nenaplnily. Naopak mě překvapila jejich snaha o úspornost a dobrá orientace v cenách. 


Na co jsme pyšní

Velmi často zde tráví společný čas učitelé a žáci, což napomáhá vytváření ještě lepší atmosféry ve škole. Akce jako Zdravá svačinka nebo charitativní jarmark prověřily účelnost a využitelnost celého prostoru. Překvapil mě zápal i profesionalita, se kterou se žáci zapojili do práce. 


Co bylo oproti plánu jinak

Naprostá většina aktivit proběhla přesně podle plánu. Všechny aktivity, které zaštítili žáci a učitelé školy, proběhly zcela bez problému. Určité zdržení nastalo při dláždění prostoru odbornou firmou, kde se až v průběhu akce objevily požadavky na vícepráce (byla nalezena stará studna, která nebyla nikde zakreslena). Tyto vícepráce znamenaly také zvýšené finanční nároky oproti původním předpokladům.


Co bychom příště udělali jinak a proč

Vzhledem k povaze projektu bychom zřejmě zvolili stejný postup i harmonogram prací.


Jak si TO dál žije svým životem

Nejhmatatelnějším výsledkem projektu je vytvoření prostoru pro relaxaci, který škole chyběl a po kterém studenti dlouho volali. Rychle si získal velikou oblibu. Volné chvilky na něm tráví nejen žáci, ale i učitelé a ostatní zaměstnanci školy.


Co jsme se naučili

Žáci si museli vytýčit dlouhodobý cíl a rozdělit ho na jednotlivé úkoly. Určili si priority a stanovili akční plán. Podstatné bylo vytvoření funkčního pracovního týmu, rozdělení úkolů a jejich důsledné plnění a kontrola. Důraz byl kladen na komunikaci mezi organizátory a pravidelné informování o výsledcích práce pomocí sociálních sítí i studentského parlamentu.

Žáci se učili argumentovat a diskutovat o svých názorech a přejímat odpovědnost za vlastní práci. Odhadovali finanční náklady celé akce a hledali možnosti jejich získání. Důležitá byla také analýza všech rizik spojených s organizováním takto velké a obsáhlé akce. 


SLOVO ŽÁKA

Naučili jsme se hlavně zodpovědnosti a cílevědomosti, umění spolupráce, tolerance a trpělivosti. Dále jsme rozvíjeli chopnost dotahovat věci do konce a řešit nečekané problémy a překážky. Jako nejdůležitější však byla analýza všech rizik spojených s organizováním takto velké a obsáhlé akce. 


Propagace

Prezentace projektu na pravidelných schůzkách studentského parlamentu
Školním časopise – Gaudeamus
Třídní schůzky SRŽA
Pedagogická rada školy
Na nástěnce v prostorách škol

 

Další materiály