Zpět

Jak položit základy pro Žákovský parlament, ZŠ Labyrinth

Žáci vědí, co chtějí. Nechte je najít cestu, jak toho docílit.

Jedním z cílů ZŠ Labyrinth je podpořit děti, aby se staly aktivními občany a věřily, že mají moc věci měnit a mohou spoluvytvářet svou budoucnost. I proto se v jednom říjnovém týdnu věnovala osmá třída tématu vlivu a participace. I tak se může zrodit Žákovský parlament. A je to jenom v rukou žáků.
 Cílová skupina

Žáci 8. třídy.

Časová dotace

pondělí-pátek

Cíl aktivity

Cílem je umožnit dětem si společně najít způsob -- nástroj, kterým se mohou podílet na rozhodování a realizaci změn v rámci školy. Položit základy žákovského parlamentu založeného na reálných potřebách a vizích samotných žáků a představit tuto myšlenku ve všech ostatních třídách.

Rozvoj podnikavých dovedností

Hledání příležitostí, navrhování řešení, komunikace, spolupráce, plánování a organizace, reflektování.

 

PONDĚLÍ

Tento den byl evokační. Cílem bylo, aby si děti důkladně popřemýšlely nad tím, co by chtěly od jejich vzdělávání a proběhlo sdílení a diskuze mezi nimi.
 
 • Zahřívací aktivity na stmelení skupiny a dobrou náladu. (30 min)
 
 • Profil absolventa naší školy - práce ve skupinkách. (60-90 min)
-    každá skupina obkreslí na papír jednoho člena skupiny a vpisuje:
-    Co všechno by měl umět?
-    Co by měl znát?
-    Co by měl dělat?
-    Jaký by měl být?

Poté následuje představení každou skupinou a společná diskuze, co děti vnímají pod jednotlivými slovy (např. respektující, zodpovědný, všeobecný přehled atd).
 
 • Ideální škola - Co to pro nás je?  (60-90 min)
Můžete začít představením různých inovativních škol po světě (Např. videa z YouTube), abyste nastartovali kreativní přemýšlení dětí. Poté děti ve skupinách vytváří velké plakáty s myšlenkovými mapami. Ty si pak vzájemně představíte a diskutujete o nich.

 

ÚTERÝ

V úterý se třída zabývala tím, jakými nástroji lze ovlivňovat dění ve škole, jak se zasazovat o kvalitu a představu jejich vzdělávání (viz profil absolventa a myšlenková mapa ideální školy z pondělí). děti pojmenovávaly, v jaké podobě by žákovský parlament byl pro ně funkční a přínosný. Zároveň se definovala kritéria pro výběr zástupců a zástupkyň z osmé třídy a následovala simulace voleb.

1. Brainstorming - jak se lze zasadit o to, aby škola byla pro vás tou “ideální”? Jaké různé způsoby vás napadají? Jaké mají výhody a nevýhody? Jak to funguje v současnosti? (20-30 min)

2. Informace ke konceptu žákovského parlamentu (video, texty…) - děti ve skupinách vytváří koncept parlamentu, který by mohl být podle nich užitečný. (30 min)

3. Role v parlamentu (představení různých rolí, jejich činnosti, brainstorming dalších). (20-30  min)

4. Vymýšlení kritérií pro zástupce parlamentu z vlastní třídy. (20-30 min)

5. “Volby nanečisto” - dobrovolníci prezentují, čím oni naplňují daná kritéria. Vymýšlejí způsob voleb, zvažují rizika. Celá tato aktivita napomáhá vytvořit závěrečný funkční systém voleb, který bude převzat všemi třídami. (60-90 min)

 

STŘEDA

Další den si každá ze tří skupin naplánovala scénář 30 minutového workshopu pro každou třídu. Cílem bylo poutavě seznámit všechny třídy na škole s konceptem žákovského parlamentu a zároveň děti interaktivně vést k určení kritérií „parlamenťáků“ z jejich třídy.

1. BRAINSTORMING - WORKSHOP PRO ostatní třídy (30 min), rozdělení do skupin.
téma: jak připravit 30 minutový workshop pro děti z ostatních tříd?
 
 • Jaké budou cíle? (prezentovat myšlenku parlamentu, nadchnout děti, doptat se, co by ony samy chtěly ve škole změnit, dát jim prostor si sestavit vlastní kritéria pro zástupce parlamentu)
 • Jaká bude struktura? Minutáž?
 • Jaké aktivity připravit?
 • Jak představit parlament?
 • Jak ověřit na konci, že ostatní všemu porozuměli?
 • Seznámení se s formulářem na přípravu.       

2. Příprava workshopů ve skupinách (včetně vizuálních pomůcek - plakáty nebo ppt)  (90-120 min).

3. Nácvik workshopů a zpětná vazba - každá skupina realizuje na zkoušku svůj workshop a ukáže ho spolužákům. Ti pak dávají zpětnou vazbu - ocenění + doporučení  (90 min).

4. Čas na finalizaci workshopů na základě ZV.

 

ČTVRTEK

1. Realizace workshopů v ostatních třídách.

2. Individuální reflexe a poté diskuze -  co jsem se naučil, jaké to pro mě bylo, co bych příště udělal jinak.

3. Shrnutí projektu - co se dělo od pondělí? (příprava na psaní tiskové zprávy a dalších textů)

 

PÁTEK

1. Psaní tiskové zprávy a dalších textů  (90 min) - např. na sociální sítě, newsletter rodičům, místní noviny

2. Shrnutí a prezentace projektu někomu, kdo se nezúčastnil (např. pan ředitel, komunální politik, rodiče, ped. tým atd). Včetně reflexe.

3. Oslavné zákončení projektu (např. piknik, příprava oběda společně atd.)
 

Co se nám podařilo

Struktura celého projektového týdne velmi dobře fungovala. Začátek projektu vycházel od žáků, od jejich představ, přes sběr informací, pojmenování si toho, jak má ŽP v Labyrinthu vypadat, přes vyzkoušení si voleb, až po realizaci workshopu ve všech třídách na škole během dvou dnů.

Téma žáky vtáhlo, protože se to týkalo přímo jich a vzali to za své.

Tento týden pomohl na škole rozjet žákovský parlament a moc se těšíme na pravidelná setkávání.
 

Sami žáci ocenili

 • Návaznost na téma Moc, kterému jsme se věnovali v září a říjnu. Od obecného jsme přešli k velmi konkrétnímu, k něčemu, co se jich osobně týká.
 • Možnost začít od nich - od toho, co je pro ně samotné “ideální škola” a jak má vypadat “ideální absolvent”.
 • Možnost vyzkoušet si volby nanečisto.
 • Přípravu a realizaci workshopů na naší škole. Tyto dovednosti (např. práce se skupinou, příprava struktury workshopu) nebyly prozatím cíleně rozvíjeny v jejich třídě.
 • To, že jako nejstarší třída na škole mají tu čest si namyslet podobu žákovského parlamentu a předávat jí dál.
 

Zdroj

Mgr. Martina Holková
Ing. Miroslav Mráz, ZŠ Labyrinth Brno

Další inspirace ze ZŠ Labyrinth

Platforma pro sdílení s kolegy a kolegiální podpora, ZŠ Labyrinth
„Nepochybujete o tom, že to má smysl? Ven s tím“!, Mirek Mráz, ZŠ Labyrinth
 

Další materiály