Zpět

Bluezones aneb Co ovlivňuje délku lidského života?, ZŠ Gajdošova

Podnikavé dovednosti můžete rozvíjet různými formamy výuky.

Bluezones je projekt National Geographic v USA, který mapuje pět míst na světě, kde se lidé díky zdravé stravě a životnímu stylu dožívají sta a více let. Během týdne Bluezones zkoumáme životní styl, jídla a vše o lidech žijících v modrých zónách. Navíc vždy jedna skupina připraví ostatním jídlo typické pro danou zónu.
 

 

P-koordinátorka

Mgr. Zuzna Beránková, Základní škola, Brno, ZŠ Gajdošova 3

Cílová skupina

Byla zapojená vždy jedna třída 7.–9. ročníku v počtu 16–24 žáků ZŠ.

Cíl aktivity

Najít odpověď na otázku „Co ovlivňuje délku lidského života?“ a prostudovat téma zdravý životní styl.

Časová dotace

5 pracovních dní / 6 vyučovacích hodin

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Občanské a sociální, spolupráce, kreativita, digitální, komunikační.
 

Než jsme začali

Nápad na projekt nám vnuknul článek v National Geographic o lidech s dlouhověkostí. Poté se nabalovaly nápady, až jsme dospěli k formátu, který dodržujeme již několik let. Na celý týden žákům zrušíme běžný rozvrh, aby se mohli ponořit do tématu a věnovat se jenom projektu. Jako klíčový považujeme společný úvod v první den projektu, podrobné seznámení žáků s výstupy. Co se od nich očekává, seznámení s časovým harmonogramem projektu a s formou hodnocení. Je důležité projekt poslední den společně uzavřít, vyhodnotit a poskytnout si vzájemnou zpětnou vazbu.

Žáci byli rozděleni do pěti skupin. Každá skupina si vylosovala místo/ téma – které budou sledovat a na kterém budou celý týden pracovat.

Témata byla: Pět míst na světě nebo  Snídaně, Sladké nápoje, Čas strávený u TV a monitoru, Pohyb a Ovoce a Zelenina.  Poté dostali skupiny podklady v angličtině o jednotlivých zónách, ze kterých měli čerpat informace. Každý den jiná skupina vařila pro všechny ostatní – svačinu a oběd z receptů dostupných na oficiálních stránkách Bluezones.

Pokud žáci nejsou silní v angličtině, je možné skupiny utvořit tak, že v každé bude jeden výborný angličtinář, případně je možné čerpat jenom z českých materiálů. Nicméně práci s anglickými texty, jednotkami hmotnosti, objemu a recepty považujeme za velmi podstatné.
 

Jdeme na to

Před vařením si žáci museli recept z angličtiny přeložit, převést míry z amerických na evropské, a také uzpůsobit množství dané v receptu pro 4 osoby na 16 - 24 osob. Žákům byly odhlášeny obědy a na projekt si každý přispěl 50,- Kč na den. Z těchto peněz žáci poté nakupovali suroviny. V posledních letech suroviny objednáváme přes rohlik.cz.  Žáci se aktivně do vaření zapojili a výsledná jídla byla lahodná oku i chuti. Žáci měli dbát i na kulturu stolování.

Další dny, kdy daná skupina nevařila, se věnovala zpracování svého tématu. Výstupem byly listy A2 do společné knihy Bluezones. Na prvním listě měla skupina za úkol zpracovat informace týkající se jejich tématu z přiložených dokumentů, vyhledat relevantní vědecké studie, grafy, doporučení pro jejich věk a také sledovat vlastní skupinu. Na dalším plakátě A2 měli za úkol napsat recept v češtině a angličtině, graficky jej dotvořit a doplnit fotografií vlastního jídla.

Posledním úkolem jednotlivých skupin byla příprava interaktivní lekce pro spolužáky, která měla nějakým zajímavým způsobem přiblížit své téma.
 

Z čeho nemít zbytečné obavy

Žákům bude ze začátku potřeba pomoci s angličtinou, nezkušeným žákům, kteří ještě projekt nezažili, pomáhat ve skupinové práci- rozložit si práci rovnoměrně na celý týden, podporovat méně motivované žáky. Pomoc a kontrola při normování surovin, nákupním seznamu. Pomoc při hospodaření s financemi. U vaření necháváme žáky pracovat samostatně, pedagog je jen dozor kvůli bezpečnosti a taktéž radí při dotazech ohledně vaření.
 

Na co jsme pyšní

Reflexi máme vždy na konci projektu, tedy v pátek po prezentaci každé skupiny. Skupina a její členové si svoji práci nejprve zreflektují sami a poté následuje reflexe od spolužáků a pedagogů. Důležité je hned na úvod obeznámit žáky s výstupy, požadavky na výstupy a taktéž s formou hodnocení projektu. U nás nemáme známky, ale projekt hodnotíme pomocí bodů – viz níže. Dáváme projektu vysokou bodovou hodnotu, aby žáci svou práci brali vážně.
 

Co bylo oproti plánu jinak

Někteří žáci ze začátku odmítali jíst připravené jídlo (většinou se jedná o zdravé pokrmy bez přidání cukrů, mouky, masa) s obavou že to ještě nejedli, že jim to nebude chutnat atd. Je dobré rodičům předem oznámit ať si žáci do školy nenosí svačiny z domu, aby si mohli zažít nové suroviny a potraviny.
 

Co bychom příště udělali jinak a proč

Trvalo nám více let, než jsme projekt vyladili. Důležité je ať si žáci vytvoří skupiny sami. Limitem u vaření je 6 žáků, poté už práce není efektivní. Důležitá je komunikace s rodiči. Dopředu zjistit stravovací omezení žáků. Taktéž je důležité, aby se skupinou, která vaří, vařil jeden pedagog celých 6 hodin. Jen tak se dosáhne efektivity a plynulosti práce.  
 

Jak si TO dál žije svým životem

Z projektu se stala opakující se aktivita. Projekt opakujeme každoročně a vždy má u žáků velký úspěch.
 

Co jsme se naučili

Naučili jsme se vyhledávat informace v angličtině, zpracovávat je ve skupině, komunikovat v rámci skupiny, hospodařit s přidělenými finančními prostředky, zodpovědně připravit suroviny, pomůcky a uvařit svačinu a oběd.

Všichni žáci projekt vyhodnotili jako zajímavý a přínosný. Největší zážitek měli ze samotné přípravy jídla a vaření. Projekty a jejich úspěšnost hodnotíme vždy na konci školního roku se žáky 9. ročníku, za celé jejich studium a získáváme tím důležitou zpětnou vazbu.  

 

HARMONOGRAM

PONDĚLÍ

8:00–9:30
Teoretický úvod (máme k dispozici TED přednášku zakladatele, videa v originále, knihu Bluezones v angličtině, článek z National Geographic v češtině, knihu Modré Zóny ve slovenštině, videa a fotografie z výstupů z našich minulých ročníků), vstup do problému, informace o programu, úkolech, hodnocení.

10:00–11:30
Výběr receptů (máme vytištěnou sbírku receptů ze stránek Bluezones v angličtině, ze kterých si žáci vybírají) a jejich překlad.

12:00–13:30
Přípravné práce ve skupinách (4 skupiny po 5 až 6 členech).

 

ÚTERÝ-PÁTEK

Úterý až čtvrtek vaří jedna skupina žáků, ostatní skupiny pracují na zadaných úkolech
 
8:00–9:30
Jedna skupina vaření / ostatní skupiny: práce na úkolech
9:30–10:00
Svačina s odborným komentářem (všichni – ve třídě)
10:00–11:30
Jedna skupina vaření / ostatní skupiny: práce na úkolech
12:00–12:30
Oběd s odborným komentářem (kuchyňka)
 

PÁTEK

od 13:00
Prezentace jednotlivých skupin – plakáty (kniha)
 

VÝSTUPY

Uvařit jídlo (svačina a oběd).

Vytvořit 3 strany A2 do knihy vše psané rukou – dbát na jednotnou grafickou úpravu a na stylistickou a gramatickou správnost textu.

1. strana: informace o dané oblasti (zeměpisná poloha, podnebí, rostlinstvo, živočichové, způsob života obyvatel, ekonomické podmínky, zajímavosti) doplněné obrázky (max. 3 obrázky).

2. strana: informace z článku (anglický text z National Geographic)
o    shrnutí textu
o    informace o „regional centenarian“
o    informace o „top longevity food“ a ilustrace
o    20 klíčových slov v angličtině i v češtině ( z celého článku)

3. strana: recept v angličtině a v češtině, postup v češtině, přeložena neznámá slovíčka, foto vlastního uvařeného jídla (svačina a oběd)
 

ZADANÉ ÚKOLY

  • najít si informace o dané oblasti
  • přeložit anglický článek
  • průběžně si vypisovat neznámá slovíčka a jejich překlad
  • překlad receptu, postupu
  • stanovit množství surovin (převod jednotek)
  • nákup surovin
  • vaření – svačina a oběd (dbát na estetickou úroveň stolování)

Další materiály