Zpět

Špejle a matematika, ZŠ Miroslav

Myslíte, že podnikavost a kreativita nepatří do výuky matematiky? I se špejlemi se dá učit matika. P-koordinátorka

Radka Holcrová, ZŠ Miroslav

Cíl aktivity

Cílem bylo vnést do běžných hodin matematiky něco oživujícího, tvořivého a podnikavého a propojit znalosti s dovednostmi, s digitálními kompetencemi a zapojit zdravý selský rozum.

Cílová skupina

žáci 2. stupně ZŠ - v mém případě žáci 9. ročníku

Časová dotace

1 vyučovací hodina

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Kreativita, spolupráce, hledání různých řešení, digitální dovednosti.

Pomůcky

3 špejle, plastelína, provázek, podložka, nůž, nůžky, pravítko, mobilní telefon, aplikace Stop Motion Studio, papír, tužka.

 

Než jsme začali tvořit

Vše začalo nevinně, když jsme se učili počítat povrchy a objemy těles.
 
Zamýšlela jsem nad otázkami:
 
 
Jak zpestřit hodiny matematiky a propojit je s reálným světem, třeba i s budoucností žáků (volbou povolání - různými profesemi, které budou žáci vykonávat) a najít jim tu smysluplnost? PROČ? K ČEMU? Jak v nich probudit jejich silné stránky?
 

K uskutečnění nápadu také přispěla moje náhodná návštěva hodiny výtvarné výchovy, kde p. učitelka seznamovala žáky s aplikací Stop Motion Studio.
 


Jdeme na to

Žáci dostali toto zadání:
 


Vaším úkolem je vyrobit z těchto 3 špejlí krychli (tak, abyste využili veškerý materiál), vypočítat její objem a povrch. Celou práci a stavbu zdokumentujte a vytvořte krátký film.
 


 


Co se nám podařilo

Povedlo se nám probudit ve všech podnikavého ducha, oprášit si matematické znalosti a zapojit digitální technologie. Ze začátku měli někteří problém s matematickými znalostmi, ale práce ve skupině (společná diskuze, spolupráce a naslouchání) a poučení se z chyb dovedly všechny ke zdárnému cíli. Nejvíce kreativních prvků bylo samozřejmě při grafickém zpracování celého díla.
 

Variace

Podobnou aktivitu jsme použili v rámci hodiny, kdy jsme se věnovali jehlanům, hranolům. Nakonec jsme si vytvořili firmu, která vyrábí herní prvky na dětská hřiště a začali vyrábět herní sestavu z předem daného počtu špejlí a herních prvků (krychle, kvádr, jehlan a žebřík). Celkem to už bylo projektové vyučování na 3 hodiny.
 

 


Dobrá rada


Nechte volné ruce žákům, třeba již při prvotním zadání a plnění úkolu. Uvidíte, čeho všeho jsou schopni a kam až to mohou dotáhnout. Potřebují mít ten prostor a volnost.
 

Další materiály