Zpět

Školní program výchovy k podnikavosti

Zpracujte si svůj koncept výchovy k podnikavosti na míru vaší školy.
 

Podnikavé klima školy je základem proto, abyste do světa mohli vypravit podnikavé žáky, kteří se v něm neztratí, dokáží o sobě rozhodovat a vytvářet hodnoty pro ostatní. Rozvíjet u žáků podnikavé kompetence v uceleném konceptu napříč školou vám může pomoci zpracování dokumentu Školní program výchovy k podnikavosti.

 Školní program výchovy k podnikavosti je vždy zpracováván jako dlouhodobý strategický dokument, který je dále dle potřeb školy aktualizován, zpravidla do krátkodobého akčního programu na nejbližší školní rok.

 

Školní vzdělávací program (ŠVP)
vs.
Školní program výchovy k podnikavosti (ŠP VkP)

 
  • dva samostatné dokumenty, úzce provázané zejména v rovině vzdělávacích cílů a výstupů, výchovných a vzdělávacích strategií, forem výuky, učebních osnov a evaluace – v tomto případě je na školní program VkP v ŠVP odkaz a školní program VkP tvoří zpravidla přílohu ŠVP
 

nebo
 

  • dlouhodobá část školního programu VkP je přímou součástí ŠVP – pak jsou do ŠVP zapracovány nejen vzdělávací cíle, ale i opatření a postupy


 

Školní program výchovy k podnikavosti stanovuje několik cílůVzdělávací cíle a výstupyvývojové kontinuum profilu podnikavého absolventa školy, výchovné
a vzdělávací strategie a tematické zaměření VkP na škole

Rozvojové a organizační cíle školy, opatření, postupy a odpovědnost k zajištění VkP ve vzdělávání všech žáků a dále rozvojové a organizační cíle zejména v oblastech:
 

  • zájmového vzdělávání žáků
  • dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • materiálního, prostorového, finančního zajištění VkP
  • provozu školy a školního areálu na principech podpory VkP a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)
  • spolupráce školy s okolím a s dalšími školami, se středisky ekologické výchovy, se středisky pro volný čas dětí a mládeže apod.
 

Někdy cesta může být cíl

 

„Už samotné zpracování dokumentu nám pomohlo si utřídit a revidovat, kde jsme a kam jdeme.“


Mgr. Vítězslav Dohnal
ředitel a lídr podnikavosti ze Scioškoly v Brně


„Díky procesu tvorby Školního programu výchovy k podnikavosti se nám lépe dařilo pracovat s vizí školy.“

Mgr. Jiří Beran
ředitel a lídr podnikavosti ze ZŠ a MŠ Višňové


 

Metodická podpora

Pokud vám zpracování Školního programu výchovy k podnikavosti na vaší škole dává smysl a chtěli byste, aby se stal součástí kurikulárních dokumentů vaší školy, rádi vám poskytneme metodickou podporu a nasdílíme zkušenosti s jeho implementací.
 

Zdroje

Vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti
Doporučení ředitelům aneb Desatero podnikavého ředitele
 ŠKOLNÍ PROGRAM VÝCHOVY K PODNIKAVOSTI

KLÍČOVÁ KOMPETENCE

Zpracováno pro období:

Název školy:

Autor(ka):

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Adresa školy:
Ředitel školy:
Koordinátor podnikavosti:
Telefon:
E-mail:
Internetové stránky školy:
Počet pedagogů celkem:
Počet žáků celkem:

Datum:
 

OBSAH

ŠKOLNÍ PROGRAM ROZVOJE PODNIKAVOSTI – KLÍČOVÉ KOMPETENCE

A.    ÚVOD
I.        Charakteristika školy a okolí – s vazbou na oblast podpory rozvoje podnikavosti
II.      Analýza výchozího stavu podpory rozvoje podnikavosti v naší škole
III.    Postup zpracování školního programu podnikavosti

B.    Dlouhodobá část školního programu  
I.        Vize školy
II.      Vymezení podnikavosti jako klíčové kompetence
III.    Profil podnikavého absolventa – výchovně vzdělávací cíle
IV.     Organizační cíle a opatření
V.       Tipy a inspirace pro kolegy ve škole
VI.     Spolupráce koordinátora podnikavosti s vedením školy a zaměstnanci školy

C.    Přílohy
I.        Použitá literatura, informační zdroje
II.      Roční program podnikavosti – pro aktuální školní rok
III.    Profil učitele podnikavých absolventů - nepovinná příloha
IV.      Další přílohy jsou dobrovolné

 
Dokumenty zaměřené na VkP v konkrétní škole je vhodné pravidelně vyhodnocovat a na základě získaných zkušeností upravovat, zejména roční školní program VkP. Problematika VkP by měla být součástí výroční zprávy a autoevaluace školy.

Další materiály