Zpět

Výroba a prodej adventních věnců na ISŠA Brno

Není to jen o prodeji, ale také o kreativitě a otevřenosti k těm, kteří to potřebují.
 

 

P-koordinátorka

Cíl aktivity

Daný projekt je na naší škole již tradiční. Uskutečňuje se v rámci předmětů Praxe a Základy ekonomiky u studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy. 

Cílová skupina

Studenti prvního ročníku SŠ. Tuto aktivitu lze uskutečnit ve všech ročnících SŠ, případně i u vyšších ročníků ZŠ (zde bude potřeba větší pomoc vyučujících, případně rodičů nebo dalších zaměstnanců školy).

Časová dotac

říjen-prosinec

Cíl aktivity

Cílem miniprojektu je naučit se pracovat v týmu, umět si rozdělit práci v těchto týmech, převzít odpovědnost za výsledky své práce a také si uvědomit důležitost sociálního aspektu u podnikání. Důležité je také následné hodnocení této aktivity. 

Rozvoj podnikavých dovedností

Spolupráce mezi vrstevníky v rámci týmu, v rámci třídy, spolupráce mezi studenty a vyučujícími, rodiči a dalšími zaměstnanci školy, schopnost řešení problémů, které mohou v průběhu podnikavé aktivity nastat, vzájemná komunikace, zodpovědnost za svou práci v týmu, kreativita, zručnost, hodnocení výsledků vlastní práce. 
 Než jsme začali 

Pro studenty prvního ročníku je velmi důležité sdílet aktivitu, která propojí všechny osoby v třídním kolektivu. Studenti byli seznámeni s aktivitou žáků oboru Provoz a ekonomika dopravy – výroba a prodej adventních věnců. Všichni se rozhodli, že by chtěli s touto tradicí na naší škole pokračovat, navázat na předchozí zkušenosti a obohatit tradiční aktivitu o nové prvky. Studenti se domluvili, že část svého výtěžku z prodeje věnují na charitativní účely. Společně jsme si vyprávěli o významu adventu a adventních zvyklostech. Do nich patří také tradice výzdoby příbytků adventními věnci.
 

Po rozdělení studentů do pěti týmů (po pěti členech) jsme plánovali jednotlivé kroky pro úspěšné uskutečnění aktivity.

Jednotlivé týmy měly v přípravné fázi různé úkoly:
 
 1. Průzkum trhu s potřebným materiálem pro výrobu  
 2. Příprava vzorů adventních věnců – varianty – velikost, barevnost, uspořádání dekorací
 3. Zajištění základního přírodního materiálu – chvojí, šišky
 4. Příprava propagačních letáků, časový plán jejich výroby, distribuce
 5. Příprava prodejního místa – zajištění místa, uspořádání, jednání s technickým úsekem školy o možném využití prostoru
   


Jdeme na to

Na naší škole funguje již 12 let SRPŠ ISŠA, z.s. Tento spolek pravidelně přispívá také na rozvoj podnikavých aktivit studentů. Na nákup potřebného materiálu byl využit tento příspěvek a také část prostředků, které zbyly z této tradiční aktivity loňských studentů.

Studenti provedli průzkum trhu – zjistili, kde lze nejvýhodněji zakoupit potřebný výrobní materiál. S pomocí koordinátorky aktivity materiál zakoupili a odvezli do třídy. Chvojí a jmelí zajistili žáci po domluvě se správcem lesa. Podle vzorů i podle vlastních nápadů proběhla v rámci předmětu Praxe samotná výroba. Při výrobě pomáhaly i studentky PF MU v Brně, které zde vykonávaly asistentskou praxi. Ve škole žáci vyvěsili propagační letáčky, které sami vyrobili, osobně pak pozvali zaměstnance školy. Pozvánku zveřejnili také na sociálních sítích školy. Žáci také provedli stanovení cen jednotlivých věnců, promysleli možné množstevní slevy. 
 


Prodáváme

Samotný prodej proběhl v prostoru u recepce školy, trval 3 hodiny. Studenti si připravili prodejní místo. Měli připravené paragony pro zákazníky, pokladnu na peníze. Komunikovali se zaměstnanci školy, s ostatními žáky i s návštěvami o své aktivitě, informovali je o ceně, možných slevách, způsobu předání věnců. Po skončení vše uklidili. 
 

Vyhodnocení

V následujících hodinách předmětu Základy ekonomiky studenti provedli finanční zhodnocení prodeje. Jednoduchou formou účetnictví shromáždili všechny výdajové a příjmové doklady a zjistili hospodářský výsledek. Společně se rozhodli, že menší část výtěžku si rozdělí mezi sebe a větší částku věnují na charitativní účely. Čtyři věnce dostali klienti blízkého Domova pro seniory Kociánka, kde vykonáváme dobrovolnickou činnost, další část studenti věnují útulku pro opuštěná zvířata.  

 
  


Reflexe

Další fází aktivity byla reflexe. Společně jsme hodnotili, co se podařilo, co bychom mohli příště udělat lépe, na čem je tedy potřeba více zapracovat.

Studenti také vyjadřovali své vlastní pocity z celého procesu přípravy, výroby a vyhodnocení. Věnovali jsme se také sociálnímu aspektu podnikání a důležitosti přirozeného včlenění do podnikavých a podnikatelských aktivit.   
 


Co se nám podařilo

 • Studenti se při této aktivitě naučili přijmout odpovědnost za svou práci a své rozhodování, naučili se spolupracovat v týmu, naslouchat názorům druhých.
 • Zlepšili si také manuální zručnost, rozvíjeli kreativitu.
 • Komunikovali také se zaměstnanci školy, naučili se propagovat svůj produkt.
 • Dokonce se podařilo do některých podpůrných prací zapojit i rodiče a studentky PF MU.
 • Studenti poznali své slabé a silné stránky a nenásilnou formou se naučili velké množství kompetencí, které patří do ŠVP předmětů Praxe a Základy ekonomiky.
 • Svou charitativní činností pak studenti potěšili potřebné, ale i sami sebe.    
   

Dobrá rada

Doporučuji, aby si týmy tvořili žáci sami bez zásahu vyučujícího.

Průběžně je třeba kontrolovat, zda jsou vytíženi všichni žáci v týmu.

Před každou fází je vhodné zařadit teorii zaměřenou na konkrétní problematiku.

Počáteční motivaci je dobré podpořit např. fotografiemi, případně vyprávěním a hodnocením žáků, kteří se již v předchozích letech aktivity zúčastnili, stejně tak je výhodné využít jejich zkušeností ve fázi výroby a prodeje.  
 


Variace

Studenti se rozhodli, že by chtěli na jaře uskutečnit výrobu a prodej velikonočních dekorací. Plánují také zapojení studentů blízké SŠ F.D. Roosevelta Brno a také některých seniorů – klientů blízkého Domova pro seniory Kociánka.
 

Další materiály