Zpět

NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI Etické a udržitelné myšlení

Rozlište a pojmenujte hodnoty pro sebe i pro společnost.

Vedeme naše žáky k tomu, aby mysleli eticky a udržitelně? Zvažujeme někdy, jaké dopady a důsledky má naše jednání na ostatní a na životní prostředí? Zaměříme-li se na úvahy o etických a udržitelných aspektech, umožníme našim studentům si více uvědomovat, že jsou nedílnou součástí světa, který je obklopuje. Aktivity obsažené v této kapitole rozvíjí u studentů schopnost více uvažovat v tomto duchu a posoudit důsledky a dopady svých nápadů a jednání.
 


První oblast podnikavosti

NÁPADY a PŘÍLEŽITOSTI

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
 

Vidění a vyhledávání příležitostí

Tvořivost - kreativita

Vize

Zhodnocení nápadů

Etické a udržitelné myšleníScénáře dilemat

Zapojit žáky do řešení dilemat reálného života ve třídě je dobrý způsob, jak je uvést do etického myšlení. Používejte scénáře - příběhy, které je mohou zaujmout a povzbudit k diskusi a debatě o etických otázkách. Připravte otázky, které podnítí diskusi. Použijte různé přístupy jako je diskuse ve třídě, debatní kroužek nebo písemná úvaha.

Diskuse ve třídě - je aktivita nebo vyjadřování názorů o něčem za účelem dosažení rozhodnutí nebo výměny nápadů. Žáci sdílí své názory na prezentovanou etickou situaci.

Debatní kroužek ve třídě - třída je rozdělena na jednotlivé skupiny, které zastávají protichůdné názory na etickou situaci. Skupiny si tedy navzájem předkládají protichůdné argumenty. Tento přístup je vhodný k tomu, aby byli žáci schopni nahlížet na situaci z různých úhlů pohledu.

Písemná úvaha - žáci vyjadřují svůj názor na prezentovanou etickou situaci písemně. Následně jej mohou prezentovat a přijímat zpětnou vazbu od ostatních.
 


 

Co by se stalo, kdyby...?

Přemýšlejte nad každodenními etickými problémy se svými žáky. Co by jim na chování ostatních vadilo? Jak by vypadal náš svět, kdybychom se chovali v rozporu s pravidly slušného chování?

Žákům můžete položit otázku:
 

Co by se stalo, kdyby....

...každý nenáviděl všechny lidi odlišné rasy nebo náboženství?
...každý na světě lhal?
...každý na světě kradl?
...každý žák podváděl?
...nikdo nepomáhal ostatním?

Můžete vymyslet více otázek nebo požádat žáky, aby je vymysleli. O odpovědích diskutujte ve skupinách. Skupiny mohou vytvořit plakát nebo načrtnout či jinak znázornit své myšlenky.
Po skončení aktivity je požádejte, aby zapsali svá doporučení, jak se chovat eticky.

 Univerzální hodnoty

Když se rozhodujete, co je správné a co špatné, rozhodujete se o etice. Ve skutečnosti existují určité univerzální hodnoty, což znamená, že bez ohledu na to, kam jdete, bez ohledu na to, v jaké kultuře se právě nacházíte, existují zásady, podle kterých je důležité žít a se kterými by souhlasil každý.
 
  • Rozdělte žáky do skupin.
  • Požádejte je, aby vyjmenovali pět běžných etických problémů, které mohou ve škole nastat. Definujte univerzální hodnoty, které se k nim vztahují.
  • Předtím uveďte příklady etických problémů ze školního prostředí - tj. zda si z někoho dělat legraci nebo co dělat, když někdo řekne něco rasistického. Skupiny mohou uspořádat své informace do T-tabulky (t-chart). Tabulka má dva sloupce nazvané „Běžné problémy ve škole“ a „Univerzální hodnoty“.
  • Poté mohou zapsat příslušné informace do vyhrazeného prostoru v tabulce.
  • Jakmile ukončíte zápis do tabulky, vyzvěte žáky, aby si ji znovu prohlédli a přemýšleli o tom, které hodnoty jsou nejdůležitější.
 
Stručná diskuse ve třídě: Kterými hodnotami bychom se měli řídit při chování ve třídě a vytváření vztahů v kolektivu?
 

1. Poctivost

Jsem pravdomluvný i poctivý. Jsem přímý a vyhýbám se podvodu.

2. Péče o druhé

Potřeby a pocity druhých jsou pro mě důležité a při svém jednání beru ohled na ostatní.

3. Respekt

Vím, že každý člověk má svou hodnotu a podle toho by se s ním mělo také zacházet.

4. Spravedlnost

Věřím, že všichni lidé si zaslouží rovné a spravedlivé zacházení, a pracuji na tom, abych ho také dokázal zajistit.

5. Zodpovědnost

Vím, co bych neměl dělat, co musím dělat a co mám udělat, ctím své závazky.

6. Pomoc ostatním

Snažím se pomáhat ostatním a starat se o jejich potřeby.

7. Dokonalost

Dělám, co je v mých silách, snažím se naplnit svůj potenciál.

8. Komunikace

Naslouchám ostatním, chci jim porozumět, vytvářím smysluplný, otevřený dialog.

 

 

Můj erb

Ve středověku se šlechtici rozeznávali podle erbu. Erby měly často tvar jako štít. Symboly znázorněné na erbech byly vybrány tak, aby představovaly jednotlivce nebo celou rodinu. Vytvořte pro žáky šablonu štítu. Požádejte je, aby navrhli svůj vlastní erb, který by zobrazoval jejich hodnoty, úspěchy či ideály. Mohou také prozkoumat heraldické symboly nebo si jen vytvořit své vlastní.

Nechte je přemýšlet, jaké jsou jejich základní hodnoty, protože ty zaberou největší prostor na erbu. Dejte žákům čas představit svůj erb a vysvětlit, co znamenají všechny symboly a barvy.

 

 

Udržitelné myšlení

Podnikatelé i my ostatní bychom měli mít vždy na paměti, že to, co děláme dnes, bude mít dopad na náš zítřek, na budoucnost naši i ostatních. To znamená, že je potřeba přemýšlet o tom, jaké dopady může mít naše jednání na komunitu, životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek.

Spravedlivý obchod Fair Trade je dobrým příkladem tématu, kterému se můžete ve třídě věnovat. Při učení se o spravedlivém obchodu se žáci mohou dozvědět více o vztazích mezi zemědělci, podniky a spotřebiteli a o tom, jak můžeme vyrábět potraviny udržitelnějším způsobem.

Prozkoumejte a využijte aktivity nadace Fairtrade.cz.

 
 

Zdroj

 

Materiál a inspirace

Další materiály