Zpět

„Současný i budoucí svět je a bude nakloněn podnikavým dovednostem.“

Mgr. Monika Knechtová, P-koordinátorka ze Základní školy v Podomí
 


„Jak si člověk poradí s rychlými životními změnami, když nebude podnikavý. Nebude schopný reagovat na dané změny, přicházet s nápady, inovovat, a to ať už ve svém osobním životě, tak i v tom profesním.“
 

Na škole Monika učí němčinu, svět práce, dějepis a občanskou výchovu. Je kariérní poradkyní a koordinátorkou podnikavosti. S velkým nadšením mluví o tom, jak se s podnikavostí potkala, co jí přinesla studia a jakým způsobem se jim na škole podařilo ukotvit výchovu k podnikavosti do Školního vzdělávacího programu. Zájemcům nabízí podporu, jak implementovat podnikavost do ŠVP své školy a mapovat plnění rozvoje podnikavých kompetencí.

Na základní škole v Podomí je dlouholetou tradicí realizace projektů, prostřednictvím kterých žáci mapují své okolí, odhalují zajímavosti a krásy ve vesnici, kde žijí a na různých úrovních zpracovávají definované výstupy. Provázanost této aktivity je od 3. třídy přes 6. až po 9. třídu. Žáci si postupně upevňují dovednosti v komunikaci, hledání příležitostí, řešení problémů, spolupráci a prezentaci před spolužáky, učiteli, rodiči i komunitou.

Co tu skutečně velmi osobitě zaznívá, je téma o představě podnikavého učitele a jeho bájné podobě. Sami se v rozhovoru přesvědčte, jaká byla odpověď a kudy vede cesta za výchovou k podnikavosti. Inspirující je příklad, kterak se žáci sami postarali o jiný finanční zdroj, když došly peníze na realizaci jejich záměru.

Jenom malá ochutnávka z rozhovoru

„Žáci by měli umět vyhledávat informace a znát návaznosti.“

„Je mi fuk, aby žáci znali datum, kdy se narodil Karel IV. Jedním kliknutím to mohou dohledat na internetu. Potřebují znát souvislosti.“

„Žáci neumí klást otázky a vyhledávat na internetu. Učíme je pracovat s informacemi a jak je hledat.“
„Podnikavý učitel? V hlavě se mi rodí nápady a nedokáži je v sobě popřít.“

„Podnikavý učitel potřebuje především nakloněné vedení.“

„Spousta podnikavých aktivit už u nás byla. Projekty KaPoDaV a IKAP II jsou pro nás především zaštítěním podnikavosti, abychom byli schopni si tyto aktivity zachytit v celkovém systému školství i například pro porovnání s jinými školami. Případně hledat u nich příležitosti inspirace a spolupráce.“

„Je potřeba hledat příležitosti a nápady.“

„Když se mě někdo zeptá, jsi podnikavý učitel? Já to nedokáži říct, protože já to jednoduše žiji. Já taková jsem.“

„V rámci projektu Extra třída si žáci požádali o dofinancování projektu paní starostku. Které dítě si jde poslechnout ve svém volném čase zastupitelstvo. To je ten přesah, který jim nikdo nedá.“


 
 

Název školy

Kontakt na P-koordinátorku

Mgr. Monika Knechtová
mail: m.knechtova@zspodomi.cz

Moje pozice a čím se ve škole zabývám

Krátké představení školy v kontextu podnikavosti

Základní škola a mateřská škola Podomí poskytuje vzdělávání dětem z Podomí, Krásenska, Ruprechtova a Senetářova.  Škola má velmi silnou tradici v tzv. environmentální výuce. Přes dvacet let je při vzdělávání žáků kladen důraz na ochranu životního prostředí a vytváření kladného vztahu k rodnému kraji. Název školního vzdělávacího programu „Škola s rozhledem do kraje i do života“ velmi výstižně charakterizuje filozofii vzdělávání. K naplnění této charakteristiky mimo jiné pomáhá spolupráce s občanským sdružením Barvínek. Členství v mikroregionu škol Moravského krasu CIRSIUM velmi efektivně napomáhá ke kvalitě výuky v ZŠ Podomí.  CIRSIUM neformálně sdružuje školy v Podomí, Lipovci, Jedovnicích, Křtinách, Ostrově u Macochy a Sloupu. Spolupráce těchto škol je velmi pestrá, organizují sportovní soutěže, kulturní a vzdělávací akce. Obdobou předmětových olympiád v okresním městě jsou tzv. Cirsiády. Jedná se o ověřování znalostí žáků škol CIRSIA z matematiky, českého jazyka, angličtiny a ICT.

Velkou tradici má zájmové vzdělávání ve škole, každý školní rok mají žáci možnost výběru z minimálně deseti zájmových kroužků s velmi pestrou škálou aktivit. Ve školním roce 2021/2022 školu navštěvuje 169 žáků v 1. – 9. třídě.

Podnikavost se v naší škole daří uskutečňovat zejména jednotlivými školními projekty, které provazují vyučovací předměty svými mezipředmětovými vazbami. Pro příklad je možné uvést následující projekty, které jsou však v rámci výuky doplňovány velkým množstvím nejrůznějších aktivit a výukou v terénu. Jsou to například: Místo, kde žiji, Vesnice regionu, Jedlá zahrada, Finanční gramotnost do škol, Expedice v rámci výuky  Environmentálního praktika, Malá maturita, Podomský školopis, Školní parlament.

Jaký žákovský miniprojekt jsem se žáky realizovala

 • Žákovský miniprojekt Polozemnice - obydlí starých Slovanů, jehož cílem bylo vybudovat na školní zahradě výukovou pomůcku do dějepisu – stavba napodobuje obydlí starověkých Slovanů.
 • Finanční gramotnost do škol – projektové dny pro 8. a 9. ročník pomocí připraveného několikahodinového programu v kombinaci s podporou online programu.
 • Extra třída aktuálně probíhající projekt s cílem vytvořit žákovskou klubovnu.
 • Podomský školopis – školní periodikum – počin části žákyň z deváté třídy, který má školu přiblížit veřejnosti očima žáků, do budoucna jej chtějí předat další deváté třídě, působím pouze v roli pomocnice - mentorky, případně po domluvě s žákyněmi pomáhám s konkrétními úkoly, na kterých se domluvíme a které mi přidělí. Časopis se vydává pouze elektronicky, abychom se chovali ekologicky.

Co mohu nabídnout zájemcům o výchovu k podnikavosti

 • svůj entuziasmus, sdílení pedagogických zkušeností a příkladů dobré praxe
 • praktické zkušenosti z realizace miniprojektů  (stavba polozemnice, školní časopis, Extra třída...)
 • zkušenosti s realizací programu Dr. Zdědil a pan Zdražil
 • kariérní poradenství – organizace výjezdů a exkurzí, aktivity organizované v rámci kariérního poradenství
 • využití mezipředmětových vztahů ve výuce Dějepisu, Výchovy k občanství, Německého jazyka, Světa práce – aktivizační metody a formy práce, badatelství, výuka vztažená k regionu
 • sdílení dobré praxe (mé osobní zkušenosti – co se podařilo, co bych příště udělala jinak)
 • účast na projektové výuce v naší škole

Další inspirace