Zpět

„Musíte se ve škole cítit dobře.“

Mgr. Světlana Trefná, P-koordinátorka z Gymnázia v Boskovicích
„Musíte se ve škole cítit dobře.“

„Student, který odchází z naší školy, by měl být přiměřeně odborně vzdělaný, měl by si odnášet emoční zážitky a měl by se k nám rád vracet. Bude přemýšlet vlastní hlavou a bude informace zkoumat z různých pohledů, hledat nové cesty. Bude mít zkušenost z toho, jak něco dělat a umět to předávat dál.“
 


Pro Světlu je Gymnázium v Boskovicích srdeční záležitostí. Učí Český jazyk, Společenské vědy a Německý jazyk. Je absolventkou a učí zde od vysoké školy.  Sama je podnikavou, a proto oslovení, aby se stala P-koordinátorkou, přirozeně vyplynulo z jejího přístupu k edukaci a rozvíjení kompetencí studentů.

V současné době jsou na škole už koordinátoři podnikavosti dva. Jedním z nich je zástupce ředitelky. Už při vstupu do školy je cítit, že prostředí je to skutečně inspirativní a víc než polovina sboru takovému klima pomáhá svým naladěním pro stejnou věc, a tím podporují studenty v jejich kreativitě a seberealizaci.

V rozhovoru popisuje, jakým projektům se se žáky věnovali už v minulosti s tím, že tradice aktivního zapojení žáků do reálných projektů propojených s komunitou je už přirozenou součástí jejich školy. Zaznělo, jak je důležité nechat odpovědnost na žácích, aby si sami vyzkoušeli, kolik práce za danou aktivitou nebo projektem může být.
 
Zájemce o výchovu k podnikavosti zve na návštěvu k nim do školy. Vybízí, přijďte na kafe, všechny zkušenosti, co se povedlo, co se nepovedlo, rádi předáme.

V rozhovoru si nenechte ujít její povzbudivý vzkaz závěrem. Ochutnávka, co zaznělo

„Zapojení do projektu pro podporu výchovy k podnikavosti jsme nebrali jako nějaký rozkaz z vrchu. Byli jsme rádi, že za námi paní ředitelka s touto nabídkou přišla.“

„Spousta kolegů vidí, že práce na projektu, kterým je například vybudování společných prostor pro trávení času, jako byl žákovský miniprojekt Školní dvorek, zlepšuje vztahy mezi učiteli navzájem, ale také vztahy mezi studenty. Do projektů pak jdou učitelé i studenti rádi a sami.“

„Ano, sebere vám to hodně času, ale ke škole musíte mít vztah. Musíte se ve škole cítit dobře, spolupracovat s kolegy a nebát se říct svůj názor.“

„Studenti vidí, že jsme spolu jako pedagogický sbor rádi, a to pak vytváří pozitivní klima na škole.“

„Pokud si studenti sami zkusí reálný projekt nebo organizaci akce, sami zjišťují, kolik to stojí práce a jsou k nám potom shovívavější.“

„Studentům říkám, pojďte to zkusit bez ztráty kytičky. Pojďte si něco vyzkoušet a nebojte se, že se to nepovede. Chyba je někdy důležitější než ten výsledek.“

 
 

Název školy

Kontakt na P-koordinátora

Mgr. Světlana Trefná
mail: svetlana.trefna@gymbos.cz

Moje pozice a čím se ve škole zabývám

  • Český jazyk – německý jazyk – základy společenských věd
  • Vedoucí humanitní komise
  • P-koordinátor – absolvent 60 h studia

Krátké představení školy v kontextu podnikavosti

Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí již více jak sto dvacet let a vždy byla symbolem vzdělanosti. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Gymnázium Boskovice v současné době nabízí žákům základních škol dva obory: čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium. V 16 třídách studuje 489 žáků. Kapacita školy je 510 žáků. Počet přihlášených žáků se dlouhodobě drží na vysoké úrovni, v posledních letech je to téměř 200 přihlášených žáků na 90 přijímaných.

Žáci jsou vzděláváni dle školních vzdělávacích programů Cesta ke vzdělání (NG) a Kráčíme k maturitě (VG). Během školního roku se žáci prvního, druhého a třetího ročníku vzdělávají podle upraveného ŠVP Kráčíme k maturitě, který posílil výuky matematiky a přírodovědných oborů. Žákům je nabízena i celá řada mimovýukových aktivit, část z nich je financovaná z projektů.

Ve všech třídách jsou dataprojektory a keramické tabule. Především díky financování prostřednictvím projektů byly v minulých letech zakoupeny nové pomůcky do přírodovědných předmětů, začala se využívat plně nová chemická a fyzikální laboratoř a venkovní učebna.

V roce 2010 bylo ve škole zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP), v němž působí výchovná poradkyně, metodik prevence a školní psycholožka. ŠPP poskytuje poradenství žákům, rodičům i pedagogům a zaštiťuje mnoho školních i mimoškolních aktivit, např. adaptační pobyty, kurzy efektivního učení, besedy se zástupci vysokých škol apod.

Žákům jsou nabídnuty aktivity z celé řady projektů, na kterých škola pracuje. Např. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji, KAP JMK II, Erasmus+, Šablony, eTwinning.

Jaký žákovský miniprojekt jsem se žáky realizovala

Školní dvorek  - cílem bylo vyklizený venkovní prostor zvelebit pro účely trávení volného času. V plánu bylo dláždit, zhotovit a vysázet květináče, usadit dveře a nákup vybavení.

Co mohu nabídnout zájemcům o výchovu k podnikavosti

  • Jsem ochotna podělit se se svými zkušenostmi vycházejícími z dlouholeté pedagogické praxe – s celou řadou projektů, které jsem se svými studenty realizovala.
  • Zapojit studenty do v současné době probíhajících projektů – iKAP II, Vyslanci EP – Den Evropy, Participativní rozpočet školy, SALON – téma Civilizace, práce na studentském časopise Gaudeamus.

 

Další inspirace