Zpět

Autoškola lehce a jednoduše, SŠA Kyjov

Pojďme oprášit znalosti a dovednosti v oblasti silničího provozu.


Připravili jsme pro seniory naučný den o silničním provozu, kde si procvičili praktické dovednosti, které by měl ovládat každý motorista. Protože je v současném provozu na komunikacích velmi nebezpečno a starší lidé patří k rizikovým skupinám při pohybu na silnicích, náš projekt byl zaměřen na problematiku neznalosti dopravních předpisů a přizpůsobení se vzniklé situaci v provozu (sněhová kalamita, autonehoda, závada na vozidle…). Pod vedením žáků a odborníka - lektora z oboru a odborných učitelů z praktického vyučování - si účastníci v ukázkových workshopech ověřili a dále zdokonalili své znalosti.
 


Škola

Kontakt na P-koordinátorku

Cíl aktivity

Cílem je přispět ke zlepšení povědomí o bezpečnosti na silnicích tím, že seniory vrátíme zpět do lavice a  nenáročnou, přesto vzdělávací formou, je proškolíme v oblasti správného pohybu na komunikaci.

Délka aktivity

říjen-červen

Kdo byl zapojený

Vlastní projekt realizovalo 9 žáků střední školy 2.-4. ročníku studijního i učňovského oboru pro 11 seniorů z řad bývalých zaměstnanců školy, prarodičů, popř. rodičů žáků. Zapojený byl Městský úřad Kyjov, učitelé odborného výcviku a instruktoři autoškoly.


Co bylo naším záměrem

Rozhodli jsme se pro výběr tohoto projektu, protože spousta řidičů v pokročilém věku neví, ba spíše zapomněla, jak se v provozu správně chovat a nikoho neohrožovat. Jsme přesvědčeni, že se stanou jistějšími, zkušenějšími, pozornějšími a budou rychleji reagovat na danou situaci. Skrze projekt si účastníci v testovacím dotazníku procvičili a upevnili teoretické znalosti, v praktické části projektu si vyzkoušeli a znovu osvěžili různé aktivity spojené s řízením a údržbou vozidla.

 
Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Během podzimu si žáci rozdělili své funkce v týmu (koordinátor, finanční ředitel, fotograf a propagace, zapisovatel, tiskový mluvčí). Společně jsme řešili otázku, jak by škola mohla být užitečná veřejnosti, firmám organizacím a jak by se mohla aktivně zapojit do veřejného života ve městě. Vyhrály čtyři návrhy. Na společné schůzi s panem ředitelem a učiteli odborných předmětů byly tyto návrhy projednány. Zohledněny byly různé názory, věcné připomínky a zkušenosti (časová a finanční náročnost a smysl projektu). Zvítězil první návrh „Autoškola lehce a jednoduše“ – naučný den pro řidiče v rámci bezpečnosti v dopravě. Vytvořili jsme dotazník, který byl zaměřen na tři cílové skupiny rozdělené podle věku. Po vyhodnocení 190 dotazníků nám vyšlo, že projekt zaměříme na seniory.

Během února a března došlo k oslovení seniorů přes paní ředitelku Centra sociálních služeb Kyjov, prarodičů žáků školy skrze informační letáček a bývalých zaměstnanců školy na společné schůzi ve škole.

Od dubna do května se už dotahovala do závěrečné přípravy témata pro workshopy a jejich plnění ve spolupráci s učiteli a lektorem autoškoly, zajištění a nákup materiálu pro dané workshopy. Byly vytvořeny tři skupinky po třech a jedna skupinka po dvou seniorech. V každé skupině byli dva žáci. Koordinátor zajišťoval přesun lidí mezi stanovišti. Každá disciplína trvala 25 minut.

WORKSHOP 1 – přednáška a test (teoretická část)
První blok zahrnoval přednášku lektora autoškoly. Ta se věnovala kontrole vozidla před jízdou, postupu při výměně kola, tažení (vlečení) auta, jízdě s vozíkem. Po celou dobu této teoretické části žáci pomáhali seniorům při práci na PC – ukázali, jak se pracuje s prezentací, kde lze najít obrázky a na konci byli nápovědou při ověřování jejich znalostí v kontrolním testu. Navázali přátelské vztahy, sami doplňovali lektorův výklad vlastními zkušenostmi a s důchodci diskutovali.

WORKSHOP 2 – kontrola vozidla před jízdou (praktická část)
Žáci čerpali z přednášky, na základě které dávali seniorům dotazy. Poté jim prakticky ukázali doplnění a měření hladiny oleje, doplnění vody do ostřikovačů, brzdové kapaliny, kontrolu akumulátoru, co znamenají kontrolky na palubní desce, kontrolu povinné výbavy – žárovky, lékárnička, reflexní vesta, rezervní kolo a přislušenství pro jeho výměnu. Nedílnou součástí byla ukázka potřebných dokumentů pro zápis vzniklé autonehody.

WORKSHOP 3 – postup při výměně kola
Dvojicí žáků bylo ukázáno, jak zajistit vozidlo proti pohybu a bezpečnost při dopravní nehodě (reflexní vesta, trojúhelník a jeho umístění ve správné vzdálenosti od vozidla), jaký je postup při výměně píchlého kola pomocí příslušného nářadí. S ohledem na nepřízeň počasí byla využita učební pomůcka na výměnu kola.

WORKSHOP 4 – tažení (vlečení) vozidla
Ve čtvrtém workshopu se účastníci dozvěděli, jak se správně chovat při tažení nepojízdného vozidla, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost, a jak manipulovat s pomůckami při připojování lana (správná délka lana, jeho připojení a zajištění, kde hledat tažná oka, která světla použít při tažení, jak se domlouvat při přesunu poškozeného vozidla).

WORKSHOP 5 – jízda s přívěsným vozíkem
Tuto disciplínu měl na starosti přímo lektor autoškoly, protože při zkušební jízdě musel obsluhovat vozidlo autoškoly z místa spolujezdce (ovládání pedálu). Než řidič sedl za volant, učitel mu vysvětlil správnou manipulaci s vozíkem, jeho kontrolu (světla, konektorka) a správné zajištění nákladu.

Následovalo společné závěrečné setkání, kde garantka projektu všem za jejich účast poděkovala a rozdala účastníkům - seniorům - menší věcné dary s osvědčením "NEJLEPŠÍ AUTOMOBILISTA ROKU".


Z čeho nemít zbytečné obavy

V mnoha nevyzpytatelných situacích jsme zachovali chladnou hlavu a jednali s rozvahou. Například když jsme museli kvůli deštivému počasí automobily přemístit do dílny praktické výuky.
Ze dne na den vypadli někteří členové týmu, ale díky naší flexibilitě jsme našli náhradníky, které jsme okamžitě zaškolili do jejich rolí.


Na co jsme pyšní

Původně měl projekt skončit v dubnu, covidová doba nám však nepřála. Vytrvali jsme i online, byli jsme rádi za každé připojení na dálku a doslova jsme se nemohli dočkat, když jsme se mohli po tak dlouhé absenci ve škole vidět osobně. To nás povzbudilo k tomu, abychom projekt s velkým zpožděním dokončili.


Co bychom příště udělali jinak a proč

Při tvorbě celoročního plánu je dobré pamatovat na to, že řada žáků bude zapojena i do jiných aktivit. Vše by se mělo skloubit s výukou (příprava na maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, odborná praxe, školní exkurze…). Na přípravu tak rozsáhlého projektu je třeba si nechat větší časovou rezervu.

Do projektu se musí zapojit ekonomické oddělení. Jedná se o jednu z nejdůležitějších položek projektu, který musí odpovídat pravidlům financování organizace. Netušili jsme, jak složitým procesem je např. žádost o peníze či evidování majetku. 

Důležité je vytýčit čas, kdy se žáci budou pravidelně scházet, nakupovat materiál, účastnit se jednání s garantem, lektorem, ředitelem a seniory. Na základě zvýšeného zájmu seniorů bychom do projektu příště vložili více workshopů, čímž se samozřejmě zvyšuje počet organizátorů (žáků).


Jak si TO dál žije svým životem

Vzhledem k tomu, že měl tento projekt velký ohlas a senioři se o absolvování podělili se svými přáteli a známými, škola se rozhodla tuto aktivitu zavést pravidelně do období jarních a letních měsíců (kvůli počasí) a dále rozšířit mezi veřejnost a základní školy (9. ročníky – projekt na motocykly).


Co jsme se naučili

  • Využívat různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí.
  • Umět volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušenosti a vědomosti nabytých dříve.
  • Dodržovat odbornou terminologii.
  • Reagovat adekvátně na hodnocení našeho vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat rady i kritiku.
  • Ověřovat získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí.
  • Přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly.
  • Mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti.
  • Pracovat s informacemi z různých zdrojů za využití prostředků informačních a komunikačních technologií.


SLOVO ŽÁKA

Naučil/a jsem se o sobě
Tento projekt mi nejvíce pomohl v překonání strachu z vystupování před ostatními i cizími lidmi. Do té doby bych před tak široké publikum nikdy nepředstoupil. Rozvinul jsem více své týmové schopnosti a naučil se ustupovat jiným názorům, řešit krizové situace a hledat jiné řešení.

Dařilo se mi
Dařilo se mi především ve vedení týmu a jeho organizaci, kde každý měl jasně daný svůj úkol a všichni ho svědomitě plnili. Dokázal jsem namotivovat spolutvůrce projektu a získat nové účastníky, rychle se seznámit s obsahem projektu, s účastníky a rolí v týmu.

Udělal/a bych jinak
Je nutné dbát na lepší plánovanost a pravidelnost schůzek – vypsat přesné termíny schůzek přímo stanovené vedoucím týmu. Původně jsme vše přizpůsobovali tomu, že větší část účastníků týmu se mohla zúčastnit. Hledání společného termínu jednání bylo zdlouhavé.

Další materiály