Zpět

U splavu jinak, Církevní ZŠ Veselí nad Moravou

Kouzelná proměna neutěšeného místa.
 

Rozhodli jsme se zvelebit lokalitu ve Veselí nad Moravou u řeky Moravy, která je nevyužitá, problematická (vandalismus), ale velmi navštěvována. Leží blízko centra města s pěkným výhledem na kostel sv. Bartoloměje a zámek. Návrhy řešení a lepšího využití jsme připravili a realizovali po konzultaci s obyvateli Veselí nad Moravou, zástupci Městské policie a vedením města. V místě jsme vybudovali bylinkovou spirálu, vysadili záhon s trvalkami, strom a nový trávník. Instalovali jsme zde informační tabuli, odpadkový koš a krmítka. Vzniklo tak příjemné místo pro návštěvníky města a místní obyvatele.
 

Škola

P-program

Škola pro udržitelný život

Kontakt na garantku

Mgr. Iva Rolencová
mail: iva.rolencova@czsveseli.cz

Cíl aktivity

Obnova prostoru U splavu. Cílem bylo vytvořit příjemné místo pro místní obyvatele a návštěvníky města prostřednictvím žákovského projektu, který řeší reálný problém rozvíjet a uplatňovat podnikavé kompetence žáků.

Délka aktivity

únor–červen

Kdo byl aktivně zapojený

Žáci 7.B, dobrovolníci, pracovníci Služeb města Veselí (SMV).

Co bylo naším záměrem

Z nevyužitého, přesto velmi navštěvovaného místa, jsme chtěli vytvořit příjemný prostor pro místní obyvatele a návštěvníky města.


Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Při realizaci projektu jsme postupovali podle jednotlivých kroků programu Škola pro udržitelný život. Navštívili jsme místostarostu, abychom ho seznámili s projektem Škola pro udržitelný život se záměrem upravit nějaké místo ve městě. Doporučil nám místa, která jsou na pozemcích města a mohla by být upravována. Místo jsme nafotili, proměřili, návrhy řešení jsme představili na veřejné prezentaci. Vše diskutovali s panem místostarostou, zástupci Městské policie, obyvateli a po zvážení všech připomínek zvolili k úpravě jednu ze tří zón. Původní návrhy jsme několikrát měnili a přizpůsobovali požadavkům obyvatel a technickým problémům místa. Menší skupina sepsala projektovou žádost.

Za pomoci zástupců SMV došlo k odstranění zeminy, dlaždic a navezení nové zeminy. V samotný den realizace, což bylo 6. dubna, jsme zde vybudovali spirálu z tvárnic, osázeli ji bylinkami, vysadili trvalkové záhony a okrasnou višeň. Pracovníci SMV záhony doplnili kůrou, vysadili trávník a usadili odpadkový koš. V červnu jsme území doplnili informační tabulí o projektu a bylinkách, umístili jsme zde krmítko a dosadili další rostliny (některé uhynuly a některé byly odcizeny). 
 

Z čeho nemít zbytečné obavy

Je výhodné postupovat podle metodiky Škola pro udržitelný život. Nejdůležitější je nechat co nejvíce činností na dětech samotných, jenom je vést a nenápadně směřovat. Je to časově náročnější, ale vyplatí se to. Začnou mít radost z opravdové práce a uvěří, že to není jen hra. Není třeba se nechat odradit drobnými neúspěchy – nedůvěra lidí, úředníků. Je dobré mít k sobě parťáka, podporu vedení školy a kolegů. 
 

Na co jsme pyšní

Celý projekt se nám podařilo dotáhnout do zdárného konce ke spokojenosti všech zúčastněných. Velkým potěšením byla hlavně spokojenost místních obyvatel. Někteří z nich měli zpočátku velké obavy a nedůvěru vůči naší aktivitě. Navázali jsme také dobrou spolupráci se zástupci města. Všechny aktivity projektu velmi pozitivně ovlivnily vztahy žáků ve třídě. Kolektiv byl oceněn i spolužáky, vyučujícími a vedením školy.
 

Co bylo oproti plánu jinak

V rámci rozpočtu se podařilo upravit také zónu, kterou jsme do realizace původně nezařadili. Z této oblasti byla odstraněna stará dlažba, odtěžena zemina a navezena nová. Vysadili jsme zde trvalkový záhon a do trávníku jsme zasadili keř. 
 

Co bychom příště udělali jinak a proč

Vytvořili jsme nadšeně spoustu námětů realizace, teprve poté jsme navštívili obyvatele dané oblasti a vzápětí je museli vyřadit. Byly nerealizovatelné vzhledem k problémům, se kterými se zde obyvatelé potýkali. Následovalo zklamání.

Důležitý je tedy harmonogram činností. Řešili jsme časový problém s objednáním a doručením materiálu. S ohledem na délku projektu je třeba průběžně podporovat motivaci žáků. Některé činnosti je obtížné realizovat ve velkém počtu žáků např. projektová žádost, závěrečná zpráva, nákup materiálu atd. Podstatné také je zajistit péči a udržitelnost – zdravý odhad, co je v silách školy zajistit.
 

Jak si TO dál žije svým životem

Lokalita po téměř třech letech je stále pěkná, neponičená. „Cizí“ se zde zastavují a fotí, místní obyvatelé o místo pečují, zalévají kytky a dohlížejí, aby místo nikdo neničil. Žáci, kteří projekt realizovali, jsou na středních školách, starají se mladší žáci (brigády) a Služby Města.
 

Co jsme se naučili

Projekt velmi pozitivně ovlivnil klima ve třídě (mezi žáky navzájem, mezi žáky a vyučujícím) – vzájemná spolupráce, pracovní nadšení, sebepoznání, ochota, uplatnění se všech žáků, možnost volby, nové znalosti a dovednosti. Žáci i vyučující narazili na chyby a problémy, které museli překonat a pokračovat v projektu dále. Vše se projevilo ihned při dalším celoškolním projektu (pouští se do náročnějších úkolů, ví jak na to – organizace práce, nadšení…)
 

SLOVO ŽÁKŮ

Seznámili jsme se se vším, co obnáší příprava projektu – jak je časově náročný, kolik práce se musí udělat, než se něco opravdu zrealizuje. Naučili jsme se ve třídě lepší spolupráci a komunikaci, museli jsme také mluvit s dospělými na veřejnosti a při prezentaci.

Komunikovali jsme s panem místostarostou i městskou policií – ústně i písemně. Při plánování a realizaci jsme se naučili i nové druhy rostlin, jak se sazí a jak se o ně pečuje. Museli jsme být trpěliví, vytrvalí a nenechat se odradit drobnými neúspěchy. Zjistili jsme, že je důležité zajímat se o názory různých skupin lidí, aby byl výsledek projektu všemi dobře přijat a nikomu neuškodil.
 

Propagace

Webové stránky školy
Webové stránky Olomouckého arcibiskupství
Časopis Veselské listy
Referovali jsme členům Rady města 
Info tabule na místě realizace
Veřejná nástěnka ve městě

Jak to dopadlo

Další materiály