Zpět

Jak přežít v přírodě, Středisko volného času Pohořelice

Nechte děti vyrobit si svůj kompas a vyrazit za dobrodružstvím.
 

 


P-koordinátorka

Miroslava Janičatová, Středisko volného času Pohořelice

Cíl aktivity

Umět se orientovat bez moderních pomůcek v přírodě, umět vyrobit kompas, umět se orientovat podle mapy. 

Cílová skupina 

1. třída – 15 let (doporučení)

Časová dotace

8 hodin

Rozvíjené podnikavé dovednosti

spolupráce, komunikace, společné rozhodování 

Pomůcky

Mapa – tablet, tiskárna. Kompas – korková zátka, nůž, jehla nebo špendlík, magnet, černá fixa, kelímek, voda. 

 

Než jsme začali tvořit 

Potřeba zabývat se tímto tématem vznikla na příměstském táboře s názvem Trosečníci. Letos jsme se zaměřili na průzkum okolní přírody v Pohořelicích a naučili se orientovat v přírodě pomocí mapy, kompasu a přírodních jevů.
 

Našim cílem bylo užít si zábavu, poznat nové kamarády, hrát si a sportovat v přírodě. Program byl zaměřený na tábornické dovednosti, přežití v přírodě, týmové hry, orientaci v terénu, vycházky a poznávání přírody. Účastníky jsme seznámili a vtáhli do smyšleného příběhu pro lepší motivaci. Téma jsme vybrali, aby děti získaly nové zkušenosti, dovednosti a zážitky. 
 


Jdeme na to 

Dopoledne jsme rozdělili účastníky příměstského tábora na dvě skupiny tak, aby ve skupině byly děti vždy z 1. i 2. stupně. Seznámili jsme všechny se smyšleným příběhem o výletě do lesa, při kterém se ztratíme. Ptali jsme se, jak by účastníci v takové situaci reagovali a jak by se asi zachovali.

Děti společně vyjmenovaly některé pomůcky a přístroje, podle kterých by dokázaly najít cestu z lesa do civilizace. My jsme doplnili možnosti orientace podle přírodních jevů, jako jsou např. lišejníky na stromě, slunce, mraveniště nebo letokruhy na pařezech.

Formou hry jsme účastníky naučili mapové značky, světové strany, určování světových stran podle slunce a podle kompasu. Ukázali jsme jim názorně, jak si mohou vyrobit kompas a jak ho mají použít. Děti si pak ve skupinách kompas samy vyrobily a vyzkoušely jak s ním správně zacházet při určování světových stran.

Naši praktikanti, kteří byli po celou dobu do projektu zapojení a pomáhali i při jeho realizaci, pro nás pomocí tabletu vytvořili mapu trasy s důležitými záchytnými body pro lepší orientování. Dopoledne byl prostor na seznámení se s materiálem a pomůckami, které sloužili k přemístění se z bodu A do bodu B. Účastníci se chopili úkolu zodpovědně a výborně spolupracovali. Odpoledne přišel čas vyrazit na cestu  s mapou, vlastnoručně vyrobeným kompasem a získanými znalostmi, informacemi, v doprovodu vedoucího a praktikanta. Po cestě děti dokázaly využít jak pomůcky, tak přírodní jevy.

 

Starší pomáhali mladším, všichni se zapojovali, komunikovali, pracovali společně. Účastníci si uměli říct o pomoc a o radu jak vedoucím, tak praktikantům. Zvládli trasu projít a přemístit se z bodu A do bodu B. 
 


Co se nám podařilo 

Nejvíce na této akci oceňuji způsob její organizace a spolupráci. Líbilo se mi, že účastníci navzájem mezi sebou spolupracovali, komunikovali, využili program po praktické stránce, komunikovali s lektory a získali tak nové poznatky, vědomosti, znalosti a informace. Program příměstského tábora nám pomohli zorganizovat i naši mladí praktikanti.
 

Jsem velice ráda, že můžeme takto s mladou generací spolupracovat a vtáhnout ji do příprav a realizací programů tábora.  Bez jejich pomoci není snadné zajistit široký program. Program se účastníkům moc líbil, uvědomili si, že nepotřebují moderní pomůcky jako je např. GPS k tomu, aby se orientovali v přírodě. V neposlední řadě si odnesli krásné zážitky.


Další materiály