Zpět

Po stopách renesance, ZŠ Tyršova Kuřim

Přeneste se napříč školou do doby renesance.
 P-koordinátorka

Eva Volavá, ZŠ Tyršovka, Kuřim

Cíl aktivity

Dle ŠVP – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, cílem bylo seznámení se s etapou renesance coby historickým mezníkem důležitým pro moderní směřování Evropy.

Cílová skupina

2. stupeň – 8. ročník

Časová dotace

2 dny

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Vyhledávání informací a vytvoření projektu na jejich základě, spolupráce ve skupině, rozvoj tvořivosti a představivosti při řešení problému, uvědomění si souvislostí a mezipředmětových vztahů.

Pomůcky

Tvrdé papíry A0, psací a výtvarné potřeby.

Příprava na čtyři stanoviště: prezentace, obrázky, aktivity ke čtyřem oblastem – literatuře, umění, hudbě a tanci období renesance, k zeměpisu Evropy.

ČJ: obrázky spisovatelů doby renesance, úryvky z jejich děl, pasáž z filmu Don Quijote de la Mancha, převleky na dramatizaci
VV: prezentace s ukázkami výtvarných a architektonických děl
HV: hudba doby renesance, obrázky hudebních skladatelů a hudebních nástrojů
Z: mapa Evropy, slepá mapa, kvízy
 

Než jsme začali tvořit 

Projekt vzešel z požadavků ŠVP – mezipředmětových vztahů ČJ, VV, HV a Z. Žáci byli do období uvedeni učivem D, v ČJ se v 8. ročníku věnují tomuto období v hodinách literatury, v hodinách HV a VV probíhali přípravné aktivity, které s renesancí souvisí. Hodiny Z se nyní zaměřují na Evropu, mohlo tak dojít k propojení všech vědomostí.
 


Jdeme na to

První den proběhla návštěva Technického muzea Brno s interaktivní výstavou Stroje Leonarda da Vinci.

Druhý den projekt pokračoval ve škole. Žáci se rozdělili do skupin po cca 5 žácích. V pevně daných dvaceti minutových intervalech navštěvovali čtyři místnosti (dle uvedených předmětů), ve kterých se věnovali různým aktivitám, museli se domlouvat na hledání řešení, organizaci své práce i na tom, které získané informace zpracují do projektu. Po 20 minutách aktivit následovalo vždy 20 minut na práci na projektu. 
 
 

Výstupem byly projekty/koláže na formátu A0, které odrážely individualitu každé skupinky a to, co jim připadalo stěžejní, zajímavé. Jednotlivé skupinky následně ústně prezentovaly svou práci před ostatními.
 


 
 


Co se nám podařilo 

Akce měla velký úspěch.

Žáky bavila výuka projektovou formou i to, že si průběh do velké míry určovali sami. Také možnost vlastního uchopení samotného projektu byla lákavá a pozorovat žáky při práci bylo velmi inspirativní.

Ze školního hlediska získali žáci nenásilnou formou prožitků komplexní pohled na dobu renesance, vštípili si vědomosti, pochopili přelomovost etapy a propojení Evropy z pohledu historického, kulturního i sociálního.

Zlepšili své komunikativní schopnosti, učili se tolerovat a kriticky hodnotit názor ostatních členů, přijmout kritiku, zamýšlet se nad průběhem samotné práce, navrhovat a vyhodnocovat postupy řešení, výsledky své práce prezentovat.
 


Variace

Možné uchopit jako školní divadelní představení.

 

Dobrá rada 

Dobře se vyspěte a připravte se na velkou jízdu!
 

 

Další materiály