Zpět

Povrchy a objemy těles v praxi, SŠSE Brno, Trnkova

Rozvíjejte u žáků podnikavé dovednosti skrze navrhování vlastního řešení.P-koordinátorka

Cíl aktivity

Zpracovat protokol bez jasného zadání, hledat řešení problému, spolupracovat.

Cílová skupina

Žáci střední školy.

Časová dotace

45 minut

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Kreativita, vytrvalost, učení se ze zkušenosti, spolupráce s ostatními, plánování, zvládání nejistoty.

Pomůcky

Modely složených těles z 3D tiskárny, ale lze použít i jakékoliv předměty z denní potřeby (hrnky, krabičky, odpadkové koše, …), posuvné měřítko (pravítko, svinovací metr), rýsovací pomůcky, matematické tabulky, čisté papíry, papíry na poznámky.Než jsme začali tvořit

V rámci stereometrie, kapitoly matematiky, byli žáci seznámeni se všemi tělesy, jejich podobou, vzorci pro výpočet objemu, povrchu a vše bylo propočítáno na zadaných příkladech. Ne všichni žáci se však zapojovali, takže jsem se rozhodla dát jim zažít vlastní zkušenost a zároveň rozvinout podnikavé dovednosti. Žáci během studia prošli předmětem technická dokumentace, takže měli zkušenosti s rýsováním, tvorbou výkresů apod.
 

Jdeme na to 

Žáci se rozdělili do dvojic a každé dvojici byla přidělena 2 složená tělesa. Jejich úkolem bylo zjistit si jeho rozměry, vypočítat objem a plochu a vše zapsat do protokolu, který na konci hodiny odevzdají. Podoba protokolu byla čistě na nich. Nejprve jsme společně probrali, co vše budou ke splnění zadání potřebovat. Poté jsem jim poskytla potřebné pomůcky a zbytek práce byl na nich.
 


 


Co se nám podařilo

Žáci si zmapovali, jak dokáží pracovat v časovém presu a překvapilo je, že pracují pomalu. Procvičili komunikaci a hledání kompromisů. 
 


Variace

Na technických školách si mohou tělesa nejprve navrhnout a vytisknout na 3D tiskárně, prodloužila bych čas na 2 vyučovací hodiny, žáci nestíhali a odevzdané práce nemají vysokou kvalitu.
 

Další materiály