Zpět

Skládankové učení, SOŠ a SOU Hustopeče

Nechte žáky, aby si sami přišli, co je podstatou textu a dokázali ho interpretovat spolužákům.
P-koordinátorka

Beata Kynclová, SOŠ a SOU Hustopeče

Cíl aktivity

Žák shrne text. Navrhne způsob předání informací v domovské skupině. Tvoří ověřovací otázky pro domovskou skupinu.

Cílová skupina

1.st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ

Časová dotace

1 vyučovací hodina (pro práci s delším textem doporučuji blok 90 min).

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Žák je aktivní, plánuje si práci, vyrovnává se s nejistotou a rizikem, spolupracuje s ostatními, učí se skrze zkušenost, je kreativní.

Pomůcky

Sešity, psací potřeby, text rozdělený na části podle počtu žáků ve skupinách, tabule

 

Než jsme začali

Pro fázi evokace k libovolnému tématu doporučuji použití myšlenkové mapy nebo brainstorming. Žáci mají cca 5 min na sepsání, co o daném tématu vědí nebo se domnívají, že vědí. Můžeme posílit asociacemi na dané téma. Společné sdílení.
 

ÚVOD

Uvědomění si významu. Text, se kterým budeme pracovat, rozdělíme a jednotlivé části označíme čísly (např. 1 - 4).
Řekneme žákům, jakému tématu se dnes budeme věnovat, a že hlavním úkolem bude článku porozumět. 
 


Jdeme na to

ROZDĚLENÍ  ŽÁKŮ

  • Žáci si vylosují text s číslem.
  • Sdělíme žákům, že článek je rozdělen do čtyř částí.
  • Všechny jedničky ve skupinách zodpovídají za první část textu. Všechny dvojky za druhou část…
  • Když tomu žáci porozumí, vyzveme jedničky, aby se seskupily, taktéž dvojky udělají skupinu, i trojky a čtyřky.

 

Vzniknou tak EXPERTNÍ skupiny

Jejich úkolem je nastudovat dobře materiál té části textu, která jim byla přidělena. Mají si úryvek přečíst a prodiskutovat se spolužáky tak, aby měli jistotu, že všemu dobře rozumí. Pak se potřebují domluvit, jak nabyté znalosti předají spolužákům v DOMOVSKÉ skupině, která je zastoupena experty z expertních skupin (1, 2, 3, 4).
 


ČETBA  TEXTU

Jednotliví členové expertních skupin si sami tiše pročítají text, který si vylosovali. Následně text prodiskutují se spolužáky a splní body a) - h).
 
a) čtu si text sám a podtrhávám při tom, co je důležité,
b) sdílíme důležité a hledáme shodu,
c) klademe otázky ke slovům a pasážím textu, jimž nerozumíme,
d) vyjasňujeme nejasná slova, pasáže,
e) u slov a pasáží, na něž nestačíme, se rozhodujeme na dalším postupu:
        - zeptáme se učitele
        - není to důležité
f) vytváříme stručný zápis, všichni si ho zapisujeme,
g) formulujeme cca 3 otázky, na něž by měli spolužáci umět odpovědět,
h) domluvíme se, JAK to spolužáky v domovské skupině naučíme.
 

PŘÍPRAVA, VOLBA  STRATEGIE V  EXPERTNÍCH  SKUPINÁCH

Na expertní skupině jako celku je, aby si zvolila strategie, kterými předá své znalosti, a aby se rozhodla, jaké materiály k tomu potřebuje. 

Učitel musí být neustále nablízku a sledovat vývoj skupinové práce, aby včas postřehl, pokud by došlo k nějakému zásadnímu zkreslení při přenosu informací nebo pokud by interpretace textu nedávala záruku, že text bude dobře osvojen. Pokud expertní skupina někde zaváhá, učitel může pomoci, aby bylo jisté, že expertní skupina pochopí problém správně.
 

EXPERTI  UČÍ  DOMOVSKOU  SKUPINU

Když expertní skupiny ukončí svoji práci (je dobré, když učitel centrálně určí čas na práci v expertních skupinách), přechází žáci do domovských skupin (1, 2, 3, 4) a učí ostatní tomu, co prodiskutovali a co si připravili v expertní skupině.
 

Pokud chce mít učitel jistotu, že v domovské skupině byly předány všechny zásadní informace, doporučuji do každé domovské skupiny dát 1 pracovní list pro společné vypracování, na kterém ověříme porozumění tématu.
 


Reflexe

Po skončení práce v rámci expertních a domovských skupin se vracíme k úvodním myšlenkovým mapám nebo brainstormingu a dopisujeme pojmy a informace, se kterými jsme se dnes v hodině seznámili. 

Reflexi můžeme zaměřit také na: 
 
  • popis kroků, které máme při učení za sebou, 
  • na emoce, které žáci během práce zažívali, 
  • na analýzu, co příště udělají stejně a co by mohli po dnešní zkušenosti změnit, 
  • na plán, jak metodu využijí během svého dalšího učení se.
 


Variace

Skládankové učení se dá použít ve všech předmětech na různých stupních škol, ve kterých pracujeme s textem.
 

Dobrá rada

Je dobré začínat s jednoduššími texty, aby žáci pochopili princip metody.

Metodu využívá program RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)
 

Další materiály