Zpět

Tišnovská šifra, Gymnázium Tišnov

Stačí naskenovat kód a zase jsem o něco chytřejší.

Chtěli jsme obohatit Tišnov o novou aktivitu, kterou mohou lidé všech věkových kategorií vyhledávat ve svém volném čase za účelem zábavy i poznání. Podařilo se nám vytvořit 5 návrhů QR kódů, které jsme následně nechali v profesionální firmě vyrobit a souběžně jsme zřídili webové stránky na zakoupené doméně. Zároveň jsme udělali hře dostatečnou propagaci, navrhli reklamní letáky a profesionální firmou je nechali vytisknout. Nakonec jsme hru předali do užívání TIC v Tišnově a toto předání ošetřili i po právní stránce – Smlouvou o bezúplatném převodu.
 


Škola

Gymnázium Tišnov , příspěvková organizace

Kontakt na P-koordinátorku

Cíl aktivity

Cílem bylo vytvořit pomocí QR kódů naučnou stezku ve městě Tišnov. Aktivity probíhaly prostřednictvím žákovského projektu, který řeší reálný problém rozšířit a uplatňovat podnikavé kompetence žáků.

Délka aktivity

6 měsíců

Kdo byl zapojený

Na projektu pracovala celá třída kvarta.

Co bylo naším záměrem

Naším hlavním cílem bylo, aby se lidé dozvěděli nové informace o městě Tišnově, o jeho památkách a místech, na která by třeba sami nenarazili. V závěru jsme chtěli testováním našeho projektu na třídě tercii a tišnovských základních školách dosáhnout toho, že se o našem městě dozví také děti a mládež a tím alternativní a zábavnou formou vzdělávat.


Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Na úvodních schůzce si žáci vybrali problematiku, které se chtěli věnovat, a zadali si první úkoly: rozdělit se do týmů, vymyslet název projektu a zjistit výchozí stav k dané problematice. Žáci vypracovali na základě zjištění výchozího stavu svou koncepci, představili ji vedení školy a oslovili základní školy ve městě, aby s nimi navázali spolupráci. Vedení školy záměr projektu schválilo a poté žáci odeslali Popis žákovského miniprojektu ke schválení. Na podzimních schůzkách SRP představili žáci projekt rodičovské veřejnosti.

V průběhu zimních měsíců žáci zpracovávali informace o jednotlivých místech, která si vybrali jako stanoviště, a své podklady konzultovali s vyučujícími jednotlivých oborů. Souběžně vznikly návrhy prvních šifer, které s jednotlivými místy korespondovaly.

Následně vznikly první grafické návrhy pro tabulky s QR kódy a vygenerování samotných QR kódů. Byla zakoupena doména wix.com, kde začaly vznikat první návrhy www.stránek.

V jarních mobilních měsících využili studenti k návštěvě laboratoře FABLAB, kde si v rámci projektového dopoledne vygravírovali do dřeva první návrhy QR kódů a ověřili si jejich funkčnost. Tyto destičky budou využívány pro reprezentativní účely (Dny otevřených dveří, prezentace práce žáků,…). Dalším krokem byla příprava letáků, které by hru propagovaly. Následně byly připraveny podklady pro dvě výběrová řízení – na gravírování tabulek do kovu a na tisk reklamních letáků. Obě výběrová řízení proběhla velmi korektně a ze strany poskytovatelů služeb směrem k žákům velmi vstřícně.

Po zhotovení tabulek byly předány pracovníkům MěÚ, technickému odboru, kteří je rozmístili na vybrané budovy tak, abychom neporušili ochranu historických budov a nedopustili se protiprávního jednání. Pouze v případě Nemocnice Tišnov jsme museli jednat samostatně s vedením nemocnice, protože budova nemocnice není majetkem města. I zde jsme se však setkali se vstřícným přístupem.

Po instalaci tabulek jsme celou trasu hry prošli s naší třídou mladších spolužáků - tercie – v rámci školního každoročního projektu Kvarta učí tercii. Tato zkušební cesta měla vést k vychytávání posledních nedostatků a nepřesností, které se ve hře mohly objevit. Jako bonus měla tato cvičná cesta jedno zastavení navíc – ve spolupráci s Městskou knihovnou Tišnov připravilo dětské oddělení šifry i přímo v knihovně, řešení museli vyhledat přímo v knihách. Knihovnou byla akce hodnocena velmi pozitivně a v rámci školy byla vytvořena žádost o další spolupráci – hra pro seniory v programu trénování paměti. Žáci připravili první podklady pro medializaci – FB školy, Tišnovské noviny.
 

Co bylo oproti plánu jinak

V průběhu zpracování projektu jsme narazili i na několik problémů, které jsme museli řešit. Byly pro nás důležitým momentem, jak se naučit pracovat s chybou.

Původně zvolená doména byla zplatněna v eurech, což nemohla škola akceptovat. Proto jsme museli najít firmu, která byla ochotna nám s účetnictvím pomoci a provést platbu na sebe. Nakonec ji vyúčtovala v korunách škole. Také jsme zjistili, že jsme zvolili zbytečně drahou doménu.

QR kódy – po vytvoření návrhu a vygravírování jsme zjistili, že QR kódy jsou zpoplatněny po měsících (trik firmy, který jsme neodhalili). Protože již byly tabulky připevněny, museli jsme operativně vytvořit nové kódy, které jsme dočasně přelepili přes původní. Jako poslední krok jsme nechali vytvořit verzi těchto opravených QR kódů na stříbrnou samolepící fólii, která bude působit esteticky výrazně lépe.

Při odesílání podkladů do tiskáren jsme nezkontrolovali náhled a odešel návrh se špatným odkazem. Na všech letácích je špatná adresa: www.tisnovskasifra.cz. Správně má být www.tisnovskasifra.com – na což je třeba vždy upozornit. Naopak velmi pozitivně hodnotíme přístup firem, které jsme požádali o pomoc.


Na co jsme pyšní

Žákům se podařilo vymyslet a dotáhnout do konce projekt, který je pro mladé lidi velmi zajímavý. V průběhu jeho realizace si vyzkoušeli různé části projektového procesu.

Nad očekávání se podařilo připravit výstup pro širokou veřejnost, který přesahuje školu a je cílen na velkou skupinu příjemců, což znamená i dobré jméno pro školu ve vztahu k veřejnosti. Překvapila mě ochota a nadšení žáků pro práci. Velká část práce se totiž odehrávala mimo přímou vyučovací činnost a žáci již museli věnovat svůj volný čas.

Sama jsem se naučila novou pozici učitele – koordinátora, který přímo nezasahuje do dění, pouze žáky navádí a upozorňuje na možná rizika, nicméně nerozhoduje.


Co bychom příště udělali jinak a proč

Důležité bylo vybrat si dobře motivovanou třídu, která bude ochotna celý rok na projektu pracovat. Domnívám se, že ne s každou třídou by se mi podařilo projekt zdárně zrealizovat.


Jak si TO dál žije svým životem

Po odstranění všech chyb byla hra představena žákům obou základních škol, ale protože na jedné ze škol skončilo vyučování (z provozních důvodů) dříve, ke spolupráci byla přizvána ZŠ Smíškova, jejíž žáci si hru vyzkoušeli. Z tohoto dne vznikl i záznam pro zpravodajství Tišnovské televize. V závěru června předali žáci hru TIC v Tišnově – za účasti vedení školy, zástupců města a ředitele Městského kulturního střediska. Součástí předání byly všechny podklady, které jsou ke hře potřeba – přístupové údaje, řešení šifer, manuály pro hráče i pamětní listy. Doména je zaplacena na rok, dále bude hru provozovat MěKS. Jako odměnu za celoroční práci žáci absolvovali naučný zájezd do Uherského Brodu (který měl být původně zájezdem studijním).


Co jsme se naučili

Žáci se naučili pracovat v týmu, sami si zvolili téma, za něž byli zodpovědní. Museli projevit svou vytrvalost, aby vše dokončili. Na dílčích bodech pracovali samostatně, nebáli se být originální a kreativní.

Výrazně rozvíjeli komunikační schopnosti – museli zformulovat své požadavky a také charakteristiku problému, který chtěli řešit. Zcela samostatně komunikovali se zástupci nejrůznějších organizací i úřadů ve městě. Následně svou práci představili veřejnosti, což vede k rozvoji prezentačních dovedností. Učili se organizovat svůj čas a dodržovat stanovený harmonogram.

Velkým přínosem pro ně bylo to, že se naučili pracovat s chybou a řešit ji.


SLOVO ŽÁKA

Práce na projektu nás naučila pracovat v týmu a nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Jako velký problém se ukázal časový harmonogram, který bylo někdy obtížné dodržet. Chyby, kterých jsme se dopustili, za nás nikdo nevyřešil, řešení jsme museli hledat a konzultovat sami.

Poznali jsme učitele v nové pozici – poradce, rádce a kouče. Užili jsme si i trošku mediální slávy.

 
 

Další materiály