Zpět

Vytvoření studentských firem, SPŠ Brno, Purkyňova

Využijte Belbinuv test týmových rolí pro skupinovou práci.


P-koordinátorka

Cíl aktivity

Zamyšlení žáků nad svým chováním ve skupině spolužáků, vyplnění sebehodnotícícho dotazníku – Belbinova testu týmových rolí a pochopení jeho významu. Tato hodina má připravit žáky zahajující studentské firmy na jejich rozdělení do čtyř týmů (firem) a to tak, aby v každém týmu byli zastoupeni žáci s různými povahovými rysy a různými osobnostními předpoklady chování se ve skupině spolužáků.

Cílová skupina 

žáci ZŠ a SŠ

Časová dotace

2 hodiny

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Uvědomění si silných a slabých stránek, jaké mohou být role v týmu.

Pomůcky

Pracovní list - 7 otázek podle Belbina včetně vyhodnocení, formulář na zapsání nejsilnějších talentů.
 

Než jsme začali tvořit

Abychom dosáhli rovnoměrného rozdělení různých typů osob, osvědčilo se nám promluvit si s třídní učitelkou o tom, kteří žáci se jí zdají být svojí povahou vůdčími typy, kteří jí připadají jako kreativní jedinci, stmelovači týmu a kteří jsou výrazně pečliví a zaměření na detail. Informace získané od třídní učitelky si však necháváme pouze pro sebe. Hlavním nástrojem pro rozdělování žáků do týmů je Belbinův test týmových rolí. Žáci pracují v počítačové učebně, kde každý žák má k dispozici svůj počítač. Každý žák sám za sebe vyplní na počítači Belbinův test týmových rolí.

V předchozí úvodní hodině se žáci stručně seznámili se strukturou předmětu Studentská firma a s jeho odlišností od jim dosud známých, spíše teoretických ekonomických předmětů. Také se seznámili s jednotlivými rolemi ve firmě a potřebě je obsadit co nejpestřeji, s využitím vlastních silných stránek.
 

Jdeme na to

Aktivita 1 (5 minut)

Nejprve žákům do dvojice rozdám pracovní list, ve kterém jsou pojmenovány různé typy sociálních rolí v týmu. Sdělím žákům, že pro tým lidí je přínosné, pokud jsou v něm různé typy osobností, protože se mohou vzájemně inspirovat a doplňovat. Poprosím žáky, aby se ve dvojici zamysleli nad tím, co se pod jednotlivými názvy rolí skrývá za osobu, jaké má povahové vlastnosti a jakou má asi člověk s takovou sociální rolí v týmu funkci, jak působí v týmu, jak jej svým chování ovlivňuje.
 


Aktivita 2 (10 minut)

Poté, co si žáci sdělí své dojmy a názory o jednotlivých rolích v týmu, pustím jim krátkou prezentaci o Belbinově testu týmových rolích. Ve videu žáci zjistí, kdo je p. Belbin a k čemu slouží test týmových rolí, kde se tento test nejčastěji využívá. Velice krátce je zde i charakteristika jednotlivých rolí. Žáci se také dozví, jak vypadá sebehodnotící dotazník a jakým způsobem jej budou vyplňovat. 

 


Aktivita 3 (45 minut)

Poté nastává čas na samotné vyplnění Belbinova sebehodnotícího dotazníku. Ten žáci vyplňují v excelu, každý na svém PC. Excelový soubor mají uložený v Teams v týmu pro předmět studentská firma. Každý žák vytvoří vlastní kopii tohoto souboru. Po vyplnění testu excel spočítá výsledky. Tři bodově nejsilnější role, které žákům v testu vyšly, napíší poté do dotazníku, vytvořeného nástrojem google forms pod názvem „Jaké osobnosti máme v týmech“. Odkaz na dotazník mají žáci opět uložený v Teams.
 


Aktivita 4 (10 minut)

Poté, co žáci odešlou svoje odpovědi, rozdám jim podrobný popis jejich nejsilnějších rolí, obsahující dobré, ale i stinné stránky těchto osobností a příklady, jak se lidé s těmito osobnostními charakteristikami projevují v rámci týmové spolupráce. Žáci mají chvíli čas, aby si mohli informace soustředěně přečíst.
 


Aktivita 5 (15 minut)

Je čas na zpětnou vazbu, jaký mají názor na průběh a výsledek testu, zda se ztotožňují s výsledky nebo naopak mají pocit, že je to moc nevystihuje. Většinou je zkušenost taková, že se v rolích, které jim v testu vyjdou, poznají. Domluvíme se, že na začátku příští hodiny ukážu žákům výsledky dotazníku a poté proběhne rozřazení žáků do týmů studentských firem.
 

 

Odkaz na video

Prezentace Belbinových rolí

Další materiály