Zpět

Znovu hurá do zahrady! ZŠ TGM Čejkovice

Navazující projekt, díky kterému vznikly ve školní zahradě další prvky: hmatová stezka, lavičky i tabule s nástěnkou.
Znovu hurá do zahrady! ZŠ TGM Čejkovice
Škola
Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice

P-program
Ekoškola

Kontakt na garanta
Stanislav Kalužík
E-mail: kaluzik@zstgmcejkovice.cz

Cíl aktivity
Chtěli bychom vybudovat hmatovou stezku (chodník) s minimálně pěti různými materiály pro rozvoj hmatu. Tuto stezku umístíme na vybrané místo při vstupu do areálu školní zahrady. Dále vyrobíme mobiliář – přenosné lavičky  v počtu 10 kusů a venkovní tabuli s nástěnkou. Mobiliář bude k dispozici pro realizaci venkovní výuky  pro všechny ve škole. V rámci workshopu se pokusíme vyrobit rákosové rohože, které budou sloužit jako závěsy do altánu a pomohou realizovat venkovní výuku i za zhoršených povětrnostních podmínek. Všechny naše výrobky bychom představili na akci pro veřejnost nazvanou Zahradní hry.

Délka aktivity
Leden 2023 – květen 2023
 

Kdo byl zapojený
Do miniprojektu měli příležitost se zapojit všichni žáci školy. Ekotým spolupracuje s třídními učiteli a vedením školy. Danou problematiku jsme řešili i s žákovským parlamentem. Zapojili jsme také veřejnost na akci Zahradní hry.

Jak začít a dotáhnout projekt do konce
S Ekotýmem řešíme téma vnějšího prostředí školy (školní zahradu). Již jsme realizovali chybějící prvky vhodné k výuce a také orientační plánek, který by sloužil pro návštěvníky školní zahrady. Při hodnocení předchozího miniprojektu se objevily nápady a připomínky obohacující provoz školní zahrady. Rozhodli jsme se pokračovat a reagovat na podněty veřejnosti, žáků a učitelů jejich zpracováním do nového miniprojektu.

 

1. aktivita – hmatový chodník
Materiál (dřevo a textilie) a nátěry se nám podařilo zajistit až začátkem dubna, kdy se provedly všechny přípravy pro umístnění hmatové stezky. Šlo o vytyčení a vyhloubení chodníku. Sestavení rámu pro hmatovou stezku proběhlo v rámci workshopu na akci „Den Země“. Poté jsme v květnu materiál ošetřili nátěry

a upevnili do země. Ve spolupráci s ostatními spolužáky jsme nasbírali výplň jednotlivých příček (šišky, kamínky, kaštany, mech, písek). Konečnou finalizaci stezky ještě řešíme.

2. aktivita – mobiliář
Během února jsme sehnali a nakoupili dřevěné palety. Podařilo se nám vytvořit pro nás funkční návrh přenosné lavičky s úložným prostorem. Během dubna a května jsme vyrobili jednotlivé součásti laviček a ošetřili jsme je nátěry. Desky na obložení laviček pro vznik úložného prostoru máme nachystané a zbývá ještě jejich smontování. Objednali jsme venkovní tabuli a její instalace do altánu nebyla v našich silách a proto jsme oslovili místního klempíře.

 

3. aktivita- pořízení rákosových závěsů
Koncem března jsme nastudovali postup výroby závěsů a vyrobili pletací rám. Rozhodli jsme se pro pletení pomocí provázku z přírodního materiálu namísto drátku. První pletení jsme zkusili v rámci workshopu na „Den Země“ a tento závěs jsme pověsili na zkoušku do altánu. Technika je velmi časově náročná a další závěsy jsme pletli během května a června z materiálu, který nasbírali žáci ze sedmého a osmého ročníku. Tento materiál měl různou kvalitu.

 

4. aktivita „Zahradní hry“
Vytvořili jsme koncept programu akce „Zahradní hry“ už během února. Vybrali jsme termín na konci května (sobota 27. 5.), který se nakonec neuskutečnil. Přesto se náš Ekotým spolupodílel na oslavách „Dne Země“ (22. 4.) ve spolupráci

s Hnutím Brontosaurus Čejkovice, kde proběhly výše zmiňované workshopy (hmatník a pletení rákosových závěsů). 

Co bylo oproti plánu jinak
Největším problémem se stal čas, kdy bylo možné jednotlivé kroky harmonogramu naplnit. Po březnových jarních prázdninách se aktivity křížily s realizací miniprojetku pod záštitou programu „Jedlá zahrada“. Ekotým, složený z větší části ze žáků devátého ročníku, nedokázal plně fungovat. Žáci se soustředili na přijímací zkoušky. Dalšími výraznými důvody opoždění realizace miniprojektu byl školní ples SRPŠ 13. května., kde se žáci 8. a 9. ročníku podíleli na výzdobě a tančili polonézu. Energii vzalo také pořádání oslav Dne dětí dne 1. června, kde se žáci 8. a 9. ročníku stali průvodci a organizátory stanovišť pro soutěžící žáky školy. Konec školního roku je ve znamení školních výletů a jiných aktivit a exkurzí. Konceptu akce „Zahradní hry“ chceme využít na podzim v dalším školním roce a představit výstupy z miniprojektu.

Jak si TO dál žije svým životem
Všechny vytvořené prvky (hmatová stezka, mobiliář) se dají využívat za příznivého počasí během školního roku (kromě zimy). Jejich údržba a po případně obnova je zajištěna členy Ekotýmu a žáky v rámci vyučovacího předmětu ČSP a případné práce budou financovány z provozních peněz školy. Jde o náklady na nátěry a případnou opravu vzniklých poškození.
 
Shrnutí pedagoga
I druhý miniprojekt „Hurá do zahrady“ se stal výzvou, jak zapojit žáky a členy Ekotýmu do dění ve školní zahradě.  V současnosti, kdy je školní zahrada volně otevřená i pro veřejnost, se jeví provedení miniprojektu jako příležitost ukázat, co žáci dovedou realizovat. Vzniklé vzdělávací prvky vytvořené žáky zatraktivní tento prostor pro výuku i relaxaci. Byl jsem mile překvapen zájmem žáků a kolegů na uskutečnění zvolených aktivit. Zvládli jsme zapojení místních firem (Sonnentor) a navázali spolupráci s Hnutím Brontosaurus a spolupořádali akci „Den Země“. Miniprojekt obohatí výuku přírodovědy na 1. stupni a přírodopisu na 2. stupni. Dané prvky lze využít v ostatních vyučovacích předmětech a údržba bude součástí vyučovacího předmětu člověk a svět práce (pracovních činností). Členové Ekotýmu si vyzkoušeli převzít odpovědnost za realizaci svých nápadů, vidět úspěch a dopady své aktivity. Dokázali propojit školní vzdělávání s praktickou prací na miniprojektu a být takovým „hybatelem změn“.

Další materiály