Zpět

ZDROJE Mobilizace druhých

Rozvíjejte v žácích jejich komunikační a prezentační dovednosti.
 

Rozvoj této kompetence umožní vašim žákům inspirovat, zaujmout a přimět ostatní, aby se zapojili. Komunikační dovednosti a schopnost přesvědčit a vyjednávat jim umožní zapojit ostatní, inspirovat a vést druhé. Zde navrhované aktivity využijete v jakémkoliv předmětu a lze je přizpůsobit věkové skupině, kterou učíte.
 
 


Druhá oblast podnikavosti

ZDROJE

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
 

Vědomí vlastních kvalit a efektivnosti

Motivace a vytrvalost

Mobilizace zdrojů

Finanční a ekonomická gramotnost

Mobilizace druhýchRétorický trojúhelník

Rétorika je starodávné umění přesvědčit za pomoci řeči. Pokud se žáci naučí uplatňovat principy rétoriky, pomůže jim to připravit argumenty a přizpůsobit jejich prezentaci různým cílovým skupinám. Nejprve vysvětlete žákům tři prvky trojúhelníku.

Abyste byli skutečně efektivní a přesvědčiví, musí vaše komunikace obsáhnout všechny tři prvky Rétorického trojúhelníku. Argument založený čistě na emocích příliš dlouho nevydrží. Stejně tak, pokud budete prezentovat pouze fakta a čísla, ztratíte zájem publika, které si nedokáže vztáhnout čísla a fakta k tématu, o kterém mluvíte. Do třetice, můžete být tou nejdůvěryhodnější osobou pod sluncem, ale pokud vaše prezentace nedává smysl nebo vaše argumenty nejsou logické, po krátké chvíli přestanete být pro obecenstvo věrohodný.

Staří Řekové strávili mnoho času přemýšlením nad tím, jakým způsobem se lidé ovlivňují. Často pro tyto účely prováděli rétorická cvičení.

Ethos je odrazem morálky a charakteru. Pokud nabídneme o tématu hlubší debatu a připustíme si, že protistrana může mít svůj vlastní správný pohled, lépe dosáhneme spolupráce.

•    Kdo jste?
•    Proč jste kompetentní mluvit o daném problému?
•    Odkud pramení vaše autorita?
•    Jaký je cíl vaší prezentace (přesvědčit, informovat, prezentovat, pobavit)?

Pathos se týká emocí. Přestaňte myslet a začněte cítit. Když budete chtít druhého přesvědčit o tom, že škodlivé plodiny ničí přírodu, nezabývejte se grafy a čísly, ale demonstrujte důsledky. V demonstraci cílíte na emoce, a díky tomu se ten druhý může lépe vcítit do tématu a pochopit vaši myšlenku.

•    Jaké má publikum očekávání?
•    Jak využijí vámi prezentované informace?
•    Co chcete, aby si z prezentace odnesli?
•    Jaké emoce v nich chcete vyvolat?
•    Použijete anekdoty nebo osobní historky?

Logos je logika. Dokonalé vysvětlení důvodů, proč by měla protistrana přijmout vaše hledisko. Nabízení ověřených faktů, citování, opírání se o historické údaje, statistiky. Lze také rozebrat všechna pro a proti.

•    Jak budete prezentovat informaci?
•    Jak podpoříte svá prohlášení?
•    Jaké důkazy máte?
•    Jaké jsou protiargumenty?
•    Jaký tón chcete použít, formální nebo neformální?
Zdroj: Tři metody přesvědčování podle Aristotela: https://zsf.cz/show/3-metody-presvedcovani-podle-aristotela
 
 • Požádejte žáky, aby připravili projev, který přesvědčí zájemce, aby podpořili jejich nápad (může to být získávání peněz na technologie ve třídě nebo na charitativní projekt).
 • Rozdělte žáky do skupin a každá skupina si připraví projev přizpůsobený „svému publiku“ (které mohou tvořit: investoři, rodiče, ředitel, místní úřady).
 • Nechte skupiny přednést svůj projev nebo prezentaci a poskytněte jim zpětnou vazbu. 
 

 

Čtyři rohy

Tuto aktivitu lze využít v jakémkoliv předmětu.
 
 • Předneste před žáky kontroverzní prohlášení nebo položte otevřenou otázku, která souvisí s vaším tématem.
 • Poté dejte žákům čtyři různé možnosti reakce/názoru, z nichž každá odpovídá jednomu rohu místnosti (například rozhodně souhlasím, souhlasím, nesouhlasím a rozhodně nesouhlasím).
 • Požádejte žáky, aby se postavili do daného rohu podle vybrané odpovědi.
 • Žáci v každém rohu diskutují o svých důvodech pro výběr tohoto rohu a připravují argumenty, aby přesvědčili „ostatní rohy“.
 • Vyberou si mezi sebou zástupce, který bude hovořit jménem celé skupiny. Následně zástupce každé skupiny předloží své argumenty a pokládá otázky dalším skupinám.
 • Při druhém kole odpovídají skupiny na položené otázky.

Cílem této aktivity je přesvědčit členy jiných skupin ke změně názoru a „koutu“. Vítězem se stává skupina, která dokáže přesvědčit členy jiných skupin, aby názor opravdu změnili a přešli. 
 Rozvíjejte schopnost vést (leadership)

Ve škole můžete rozvíjet 3 úrovně vedení:
 
 • Sebeovládání - učitel se vždy ptá - má někdo jiný názor?; dobrý učitel podporuje myšlení žáků, toto je způsob, jak podpořit jejich samostatnost.
 • Proaktivita - dejte žákům příležitost vést své přátele při různých činnostech, jako jsou: venkovní sporty, hudební praxe, mluvení na veřejnosti.
 • Vytváření koalic - krátkodobých a specifických (např. získávání peněz na charitu); navrhněte pro žáky projekt malého podnikání, který by se mohl uskutečnit na vaší škole, inspirujte své žáky, aby přemýšleli o tom, „co můžeme udělat, abychom pomohli životnímu prostředí / starším lidem v sousedství…“.

  

Hraní role

Uspořádejte Hraní role, kde si každý vybere nějakou roli, kterou bude hrát: jeden představí nápad; jeden je sponzorem; zbytek skupiny jsou reportéři, kteří vytvoří příběh kolem daného nápadu.
 
 • Spusťte hru. Ten, který nápad prezentuje, zkouší přesvědčit sponzora, že jde o myšlenku, do které se vyplatí investovat. Reportéři to pozorují a dělají si poznámky. Na tento krok si vyčleňte dvě minuty.
 • Poté předveďte tiskovou konferenci, kde se reportéři ptají přednášejícího a sponzora.
 • Dejte reportérům tři minuty na napsání hrubého návrhu článku. Požádejte někoho, aby přečetl, co si napsali.
 • Jakýkoli nový pohled pomůže dalšímu rozvoji nápadu pro prezentaci a implementaci.


 


 

Zdroj

Převzato a přeloženo z anglického originálu


Materiály a inspirace

Žákovská firma na ZŠ v rámci předmětů Pracovní činnosti a Volba povolání
Jak pomáhat na svět hybatelům změn? Vzděláním pro celého člověka, Ondřej Liška, TEDx Prague,
 

Další materiály