Zpět

Zvelebení autobusové Zastávky, ZŠ a MŠ Deblín

Už máme kde sedět a čím si zkrátit čas čekáním na autobus.

Povedlo se nám zvelebit autobusovou zastávku, kterou do té doby tvořily tři holé zdi s prostorem, ve kterém byl pouze odpadkový koš. A to jen díky spolupráci se žáky z EKO GYMNÁZIA, kteří nám pomohli nejen s návrem, co by se dalo podniknout, ale také se samotnou realizací.
 


Škola

Základní škola a Mateřská škola, Deblín, p.o.

Kontakt na P-koordinátora

Ing. Zdeňka Smékalová (projekt se žáky realizovala Ing. Hana Šolcová)
mail: smekalova@zs-deblin.cz

Cíl aktivity

Cílem bylo realizovat takové kreativní činnosti, které povedou k zatraktivnění deblínské autobusové zastávky, vytvořit na jedné zdi zastávky turistický informační prvek a v rámci zastávky vytvořit čtenářský koutek s veřejnou knihovničkou. Aktivity probíhaly prostřednictvím žákovského projektu, který řeší reálný problém rozvíjet a uplatňovat podnikavé kompetence žáků.

Délka aktivity

září–květen

Kdo byl aktivně zapojený

Žáci 8. třídy a žáci Ekogymnázia z Brna

Co bylo naším záměrem

Cílovou skupinou byli občané městyse Deblín, ale také žáci samotní. A to nejen ti, co zde každý den čekají na autobus. Zastávka je v centru obce a stává se tak místem potkávání. Záměr byl vytvořit zde posezení, nabídnout možnost krácení času na autobus četbou, představit obec a její krásy prostřednictvím zjednodušené mapy, a to vše v doprovodu vystavených uměleckých děl. 


Jak začít a dotáhnout projekt do konce

Na samotném začátku jsme věnovali čas poctivému vymezení pojmu projekt. Jaké procesní fáze má a co všechno se během něj mohou žáci naučit. Ozřejmit, že skutečně platí staré známé: "I cesta může být cíl." Na žácích bylo shodnout se, čemu se chtějí věnovat. Kritériem výběru byla podpora komunity a spolupráce se žáky z jiné školy.

Realizační tým oslovil žáky z celé školy, aby ztvárnil své nápady, jak zastávku vylepšit. Společně se žáky z Ekogymnázia se nad předloženými návrhy rozhodli, jak bude vypadat finální verze, s ohledem na rozpočet, časové možnosti a vlastní síly. Rozdělili se do menších pracovních týmů, vše si vykomunikovali s vedením školy, panem starostou, sestavili rozpočet a podali žádost. V průběhu jara jsme si chystali náčrty, ve spolupráci s Parlamentem uspořádali sběr knih a ladili všechny detaily, aby se během dvou květnových dní vše zrealizovalo a dotáhlo do finální podoby.


Z čeho nemít zbytečné obavy

Žáci skutečně zvládli většinu práce (výtvarnou, kutilskou) za jeden den. Druhý den už zbývalo po zaschnutí barev vše nastěhovat a přišroubovat. Pokud si žáci sami vyberou, o čem projekt bude, už to je pro ně motivací. Během plánování je potřeba nechat odpovědnost v jejich rukou. Skutečně jim někdy nezbývá, než se poučit z chyb a zkusit to jinudy.  


Na co jsme pyšní

Nad očekávání se nám povedlo najít alternativu veřejné knihovničky za použití starého školního nábytku oproti původně zamýšlené telefonní budky. Necelý měsíc po realizaci přišla na žáky prosba o představení příkladu dobré praxe zástupcům školních parlamentů z okolních škol (setkání realizované MAS Tišnov). 


Co bylo jinak oproti plánu

Plány byly podle obrázků a požadavků žáků školy velké. Osmáci je předali panu starostovi jako nápady, co by se v rámci rekonstrukce dalších částí centra obce dalo vylepšit. 


Co bychom příště udělali jinak a proč

Nenapadá mě nic, co by mělo příště proběhnout jinak. Díky včasnému plánovaní a rozvržení drobných úkolů v průběhu celého půlroku se finalizace projektu v den realizace zdařila. V každém případě je důležité udržet motivaci žáků, kteří společně plánovali činnosti v září, ale samotná realizace proběhla až v květnu. Dále je skutečně nutné dopředu stanovit termíny. U 9. třídy především s ohledem na “hluché“ období, kdy se připravují na přijímací zkoušky na střední školu.


Jak si TO dál žije svým životem

Po dvou letech zastávku stále zdobí výtvarná díla mladých umělců a nikdo nemá potřebu je ničit. Paletové lavičky nakonec žáci přesunuli na školní hřiště a obec je nahradila lavičkami, pod kterými se lépe zvládá úklid. O Vánocích se žáci nižších stupňů postarali o výzdobu. Žákovský parlament vyjednal s panem starostou instalaci nástěnky, která bude sloužit k poskytování informací veřejnosti z prostředí školy.  


Co jsme se naučili

Žáci si osvojili metodu brainstormingu, jak vytřídit nápady a následně plánovat jednotlivé kroky, realizovat nápady, a to vše v nastaveném časovém rámci. Dále pak obhájit si své nápady, prezentovat je okolí. Upevnili si kompetence komunikační, řešení problémů, spolupráce, kreativity. Plánování projektu bylo založeno především na komunikaci. Žáci rozvíjeli komunikační dovednosti, práci ve skupině i zpracování samostatně zadaných úkolů. Pracovali s rozpočtem projektu, tedy zdokonalovali své znalosti v oblasti finanční gramotnosti. Projevili danou míru manuální zručnosti a kreativity. Někteří se seznámili s administrativou projektu, a tedy úkolem spojeným s prezentací projektu v psané podobě. Po skončení projektu je pak čekala i prezentace projektu slovem.


SLOVO ŽÁKŮ

„Zlepšili jsme se v týmové spolupráci, protože jsme se na vzhledu i organizaci domlouvali společně.“
„Celá organizace byla náročná. Ale všechny posunula dál, například když jsme šli náš projekt konzultovat s panem starostou.“
„Líbila se mi spolupráce s EKO gymnáziem Brno, když jsme poznali nové tváře a doplňovali jsme se skvělými nápady.“
„Posunuli jsme se dál i díky realizaci, kdy jsme se rozdělili na různé skupiny a na závěr jsme šli naše práce umístit na zastávku.“


Propagace

Webové stránky ZŠ a MŠ Deblín http://www.zs-deblin.cz/zvelebena-autobusova-zastavka-v-debline/
Webové stránky Tišnovské noviny http://tisnovskenoviny.cz/2019/05/21/zvelebena-autobusova-zastavka-v-debline/
Prezentace projektu na Setkání zástupců žákovských parlamentů a samosprávy (organizátoři MAS Tišnov,    29. 5. 2019)
Info cedule o projektu “Zastávka“ na samotném místě realizace


 

Další materiály