Zpět

DO AKCE Plánování a řízení

Ukažte žákům, jak si vytyčovat krátkodobé a dlouhodobé cíle.

Plánování a organizace zahrnuje stanovení cílů, definování priorit, návrh akčního plánu a sledování vašeho skutečného postupu oproti tomu, který jste si předem stanovili. Jedná se o kompetenci, kterou lze uplatnit při jakémkoli úsilí - od návrhu byznys plánu až po organizaci rozvrhu domácích úkolů na tento týden. Nápady uvedené níže vám poskytnou inspiraci, jak podpořit organizovanost a zdatnost vašich žáků v plánování.
 

 


Třetí oblast podnikavosti

DO AKCE

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
  

Učení se skrze zkušenost

Spolupráce s ostatními

Plánování a řízení

Přebírání iniciativy

Vyrovnávání se s nejistotou

 SMART cíle

Naučit žáky stanovovat si cíle je pro jejich život velmi užitečné. Pokud jim umožníte stanovit si vlastní cíle, bude je to velmi motivovat k učení. Při stanovování cílů se učí odpovědnosti za výsledky a učí se také hospodařit s časem (timemanagement). Věděli jste, že pokud si cíle sepíšeme, pak pravděpodobnost, že je splníme, se o více než 80 procent zvýší? Diskutujte o tom se svými žáky a ptejte se jich, zda mají podobnou zkušenost. Naučte žáky stanovovat cíle, které jsou SMART.

Požádejte je, aby si zapsali 3 cíle v osobním nebo školním životě, kterých by mohli dosáhnout příští měsíc. Vysvětlete jim, že cíle by měly být SMART. Nechte je vybrat si jeden cíl, který by měl největší pozitivní dopad na jejich život. Požádejte je, aby si tento cíl vizualizovali a vytvořili časový harmonogram s kroky k jeho dosažení.
 
Specific – konkrétní
Measurable – měřitelný
Achievable – dosažitelný
Realistic – realistický
Time-bound – ohraničený v čase
Evaluable – hodnotitelný
Reevaluable – opakovaně hodnotitelný   
 

 


 

Plánování projektu nebo události

Při plánování projektu by žáci měli být schopni definovat cíle a vypracovat plán, jak jich dosáhnout. To zahrnuje také stanovení priorit a zdrojů. Při plnění plánu je důležité sledovat pokrok a v případě potřeby plán upravit.

Jak naplánovat projekt nebo událost? Nejjednodušším způsobem je použít samolepící štítky post-it
 
  • Rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim samolepící bločky.
  • Požádejte je, aby si zapsali všechny činnosti, které považují za nezbytné při realizování projektu.
  • Měli by napsat jednu aktivitu na jeden štítek.
  • Dejte jim čas na prezentaci.
  • Dále činnosti shrňte, vyberte ty, které je potřeba provést, a stanovte priority.
 
Požádejte žáky, aby nalepili jednotlivé nálepky na velký list papíru jako časovou osu - co je třeba udělat jako první, co dál... Při tom stanovte také termíny pro každou aktivitu a ke každé aktivitě doplňte, kdo je za ni zodpovědný.

Ve výsledku můžete vytvořit konečnou časovou osu nebo kalendář aktivit, umístit ji na viditelné místo ve třídě a sledovat dosažený pokrok.


 

 

Jak si představuješ svůj ideální život?

Požádejte žáky, aby podrobně popsali svůj ideální život. Měli by si jej představit za pět let, nebo dokonce za více (20, 30 let) a odpovědět na otázky: Jaký mám ze sebe pocit? S jakými typy lidí se ve svém životě setkávám? Kde bydlím? Jakému povolání se věnuji? Jak jsem oblečený? Čeho jsem již dosáhl?
Můžete vymyslet další otázky navíc, které budou zaměřené na výsledek. Dalším krokem je stanovení si dlouhodobých a krátkodobých cílů k uskutečnění vize a poté vytvoření akčního plánu k dosažení těchto cílů.

 

 

Zdroj

Převzato a přeloženo z anglického originálu

Materiály a inspirace

Další materiály