Zpět

Prvky inovativní a podnikavé školy

Workshop Podnikavost naživo, Scio škola Brno.  Důležité je se zaměřit na to pozitivní, co už máme, a s tím pracovat.
Prvky inovativní a podnikavé školy
Na druhém workshopu Podnikavost naživo jsme se potkali s ředitelem Scio školy Vítkem Dohnalem a jeho zástupkyní Mirkou Macháčkovou. Stěžejním poselstvím pro zúčastněné je přístup, který napříč školou mají. U žáků se zaměřují na to, co se jim daří, nikoliv na nedostatky a jejich „nápravu“. Oba se shodnou na tom, co je klíčové pro nastartování podnikavé školy: „Základem je překonávat překážky, které jsou často nastaveny v našich hlavách. Inovace ve škole nepřichází pouze s novými technologiemi a spoustou pomůcek.“

Účastníci z řad P-koordinátorů i další příznivci výchovy k podnikavosti byli ve velmi přátelské atmosféře vyzváni k několika společným aktivitám. Díky nim si mohli přijít na to, co to znamená inovativní a podnikavá škola a jaké jsou její atributy. Přemýšleli o tom, jaká by měla být jejich škola, kterou by zakládali a zcela konkrétně si definovali, co mohou udělat sami za sebe do Vánoc, aby sebe, své kolegy nebo školu posunuli zase o kousek dál na cestě za podnikavou školou.

 


 

Podpořte komunikaci a aktivní naslouchání

  • Ve dvojících si během 2x2 minut vzájemně sdílejte, v čem jste dobří a co vám jde. Poté si zpětně interpretujte, co jste slyšeli.
  • Prolomíte ledy, pokud potřebujete naladit skupinu žáků nebo dospělých a nastartovat je ke spolupráci. 
  • Podpoříte rozvoj sebevědomí.
 


 

Jaké prvky patří do inovativní a podnikavé školy a které nikoliv.

  • Zkuste vypsat, jaké prvky patří do inovativní a podnikavé školy a které nikoliv. Každý sám se zamyslete nad tím, jak byste definovali prvky inovativní školy.
  • Ve trojicích své myšlenky nasdílejte a zaznamenejte si.
  • Prezentujte ostatním a přeneste na společný poster. 
 
Co vzešlo z diskusí jednotlivých skupinek účastníků na základě zadání:
 

Škola

... Nastavení společné vize, ke které směřujeme. Průběžně reflektovat, zda všichni svými aktivitami         a přístupem k výuce k této vizi směřují.
... Vize školy je reálná vzhledem k objektivním možnostem.
... Funguje individuální přístup ke všem aktérům školy.
... Inovativnost je v nastavení celého týmu školy.
... Vnímat nové trendy a dokázat reagovat na překotné změny.
... Nebát se zdravě riskovat.
... Dobrá atmosféra školy a spolupracující klima.
... Škola je transparentní. Je otevřena dovnitř i ven.
 

Žáci a učitelé

... Všichni aktéři jsou zapojeni do plánování - vyzkoušíme, reflektujeme a vyhodnotíme, zda to padlo na úrodnou zem, nebo od toho upustíme.
... Poskytovat žákům co nejvíce příležitostí pro rozvoj jejich silných stránek a dále na nich pracovat.
... Stejné možnosti poskytnout i učitelům.
... Žáci se podílejí na tom, jak má jejich vzdělávání vypadat.
... Učitelé podporují iniciativu a kreativitu žáků a hodnotové vzdělání.
... Učitel je především průvodcem.
... Žáci vnímají školu jako něco pozitivního a jsou motivováni k dalšímu vzdělávání.
 
Co  účastníci akcentovali jako nefunkční atributy v prostředí školy. Především to může být silné zaměření na osobu učitele, věci dělané ze setrvačnosti a neefektivní práce s cíli. 
 

 

 

Co je pro vás nejdůležitější, kdybyste zakládali svoji školu?

  • Na základě výstupů z předchozí skupinové práce si zkuste vymezit, co je pro každého z vás nejdůležitější a co by pro vás bylo klíčové, kdybyste zakládali svoji školu.  
 
Co vzešlo z diskusí jednotlivých skupinek účastníků na základě zadání:

Smysluplnost – nastavují se reálné limity, možnosti a samotná realizace – jak se to pozná, že je škola smysluplná – učitelé mají chuť tomu dávat svoji vlastní energii –  učitelé i žáci ví, proč to dělají, k čemu to je a dokáží argumentovat – je zřejmý posun a dopad –  děti jdou do školy rády a nebojí se přicházet s nápady – učitelé i lidé z komunity přicházejí se svými nápady – škola nehledá důvody, proč něco nedělat.

Otevřenost – směrem dovnitř i ven - rodiče jsou parťáci a nápomocni při aktivitách školy.

Vize – ztotožnění se s vizí školy – všichni aktéři ji přirozeně přijímají,  je v souladu s jejich postojem ke způsobu vzdělávání. 

Možnost volby – každý je jiný, každý se realizuje, jak potřebuje – žáci i učitelé.

 

 

Co mohu doVánoc udělat pro to, abych něco z toho dokázal přinést do své výuky a školy?


„Využiji tyto aktivity pro celý učitelský sbor.“
„Pozvu si rodiče, aby žáky seznámili se svou pracovní náplní už na prvním stupni.“
„Budu více zapojovat studenty do psaní projektů.“
„Nastartuji sérii workshopů pro kolegy a veřejnost, kdo co umíme a co můžu naučit jiné.“
„Zaměřím se na pestrost a více možností, které můžu žákům nabídnout. Vystoupit ze zaběhlé praxe.“
„Chtěla bych žákům zdůraznit větší smysluplnost. Propojit je s praxí.“
„S kolegy se do konce roku podíváme, jaké máme možnosti volby ve výuce – žáci si volí aktivity.“
„Najít podporující prostředí nebo možnost, kde bych ještě více rozklíčovala svůj potenciál a maximálně ho využila pro sebe a pro ostatní.“
„Budu ladit adapťák a teambuilding. Chceme se v rámci sboru neformálně propojovat a podpořit vztahy mezi sebou.“


 

Tipy od lektorů

Cyril Mooney – hodnotové vzdělávání
Začněte s proč - publikace

 

Další inspirace