Zpět

Žákovská firma na ZŠ Znojmo, nám. Republiky 9

Pololetní projekt v rámci předmětů Pracovní činnosti a Volba povolání.

Mgr. Ivana Šťastná ze Základní školy ve Znojmě, náměstí Republiky 9, která je současně P-koordinátorkou na škole, s námi sdílela, co je možné vytěžit během pololetí z propojení předmětu Pracovní činnosti a Volba povolání směrem k podpoře praktických dovedností žáků a rozvoji představy o charakteru pracovních pozic ve firmě. Žáci byli rozděleni do pracovních týmů. Úkolem každého týmu bylo zamyslet se nad tím, kdo má jaké schopnosti, dovednosti a společně si zvolit předmět podnikání. Žáci si založili vlastní firmu, pro kterou museli zvolit název, vytvořit logo, rozdělit si úkoly a začít podnikat.
 

Cílová skupina

Žáci 8. nebo 9. třídy.

Časová dotace:

září–leden

Cíl aktivity

Cílem bylo si prostřednictvím žákovské firmy vyzkoušet práci v týmu a různé pracovní pozice. Ověřit si tak své dovednosti a svůj zájem seberealizace v dané oblasti (finance, řízení, kreativita, administrativa).

Rozvoj podnikavých dovedností

Práce s nápadem, spolupráce, řešení problému, vzájemná komunikace, zodpovědnost za svou práci v týmu, manuální zručnost a kreativita.
 

Než jsme se pustili do akce

Se žáky jsme si povídali o tom, jak funguje firma, která něco vyrábí. Jaké jsou v ní pracovní pozice a za co jsou zodpovědné. Zda mají představu o cestě, která vede k výdělku, a co je potřeba pro utržení zisku udělat. Otevřeli jsme téma dovedností a silných stránek, které jsou ve výrobním procesu nezbytné.
 
  • Žáci se rozdělili do skupinek po 5 lidech a dali tak vzniknout své firmě.
  • Úkolem každé firmy bylo vygenerovat nápad a dál rozvíjet myšlenku, co bude jejich prodejním artiklem, jaký předpokládají zájem na trhu, stanovení ceny.
  • Vymysleli název firmy, logo, co budou k výrobě potřebovat a popsali postup výroby.
  • Na základě výše uvedeného si rozdělili role ve firmě (ředitel, nákupčí, kreativec, finančník, administrátor).


Jdeme na to

Od Sdružení rodičů dostala každá firma 300 Kč jako počáteční vklad a mohli začít s výrobou. Cílem bylo propojení s jinými předměty. Výtvarná výchova pro tvorbu propagačních materiálů, matematika a IVT pro práci s rozpočtem a vedení účetnictví. Časový plán samotné výroby si žáci organizovali sami.

Přibližně po dvou měsících už každá firma disponovala určitým množstvím produktů k prodeji a mohli si uspořádat první jarmark. I to bylo v rukou žáků, jak často a při jakých příležitostech prodej uskuteční. Stejně tak, jakým způsobem budou plánovaný prodej realizovat. Neváhali využít například příležitosti rodičovských schůzek, kde už u vstupu rodiče dostali leták, kde aktuálně probíhá prodej nebo je teprve plánovaný.

Tímto způsobem si po novém roce některé firmy přišli až na částku blížící se 10 000 Kč. Žádná z firem neprodělala. Počáteční vklad 300 Kč samozřejmě vrátila Sdružení rodičů. Svůj zisk si pak rozdělili podle definovaných kritérií, které museli odůvodnit.

Na konci ledna čekala každou firmu závěrečná prezentace činnosti firmy před spolužáky, pedagogy a rodiči. Vysvětlovali, proč se rozhodli právě pro daný produkt, jak probíhala výroba, jakou zvolili propagační a prodejní strategii, co se povedlo, co se nepovedlo a co by příště udělali jinak.

Příklady výrobků: svíčky, výrobky z korálků, zdobné tužky, sáčky na šperky, mýdla, vánoční ozdoby z těsta, papírová přání.


Reflexe

Klíčová je samozřejmě závěrečná reflexe. Ze zkušeností a chyb se člověk učí jen v tom případě, pokud ví, jak se z nich poučit. Jedna firma uznala, že nezvolila dobrý prodejný artikl. Její zástupci se tedy rozhodli jako přidanou hodnotu darovat ke každému produktu balíček domácích sušenek a prodej se okamžitě zvýšil. Někteří žáci dokázali vyhodnotit: mně se líbilo vyrábění, mně práce s penězi, mně navrhování plakátů, jo, tohle je moje cesta, kterou bych se chtěl vydat, s penězi a rozpočtem pracovat určitě nechci apod.


Co se nám podařilo

Žáci touto formou poznali některé své silné stránky a rozklíčovali i ty slabé. Projekt žákovské firmy některým pomohl při jejich další profesní orientaci. Učivo volby povolání jsme zahrnuli do jednoho žákovského projektu. Jedná se o praktickou výuku, která žáky bavila, rozvíjela jejich kompetence a přivedla je v jistém směru k poznání sebe samých, což bylo hlavním cílem.


Dobrá rada

Doporučuji práci firmy reflektovat průběžně. Na závěr každé aktivity provést shrnutí, kdo se jak zapojil, co se povedlo, na čem je třeba zapracovat, aby se chod firmy posouval dopředu. Jednou za 14 dní se můžete potkat na kruhu, kde každý vyhodnotí za sebe, jak se ve firmě cítí ve své roli a jeho míru zapojení ve firmě. Potom provést průběžné vyhodnocení v rámci firmy, kdo jak pracuje a co se daří, co se nedaří a proč. Případně plánovat další kroky.

Výtěžnost reflexe je samozřejmě taková, jak jsou žáci zvyklí se zpětnou vazbou své činnosti pracovat. Je proto skutečně nezbytné v žácích od začátku podporovat a učit je, jak pracovat s reflexí a hledat řešení. 
 
Žáci si mohou o své firmě vést jednoduché portfolio, které bude výstupem a dokladem jednotlivých akčních kroků. Například co stálo za rozhodnutím pro tento nápad, jak probíhal průzkum trhu, na základě čeho definovali cenu, vedení peněžního deníku, reklamní strategie, propagace, konečné vyhodnocení. Podpůrnými mohou být pracovní listy, které jsme si pro potřeby tohoto projektu vytvořili.


Variace

V druhém roce, kdy jsme své firmy rozjížděly další skupinky deváťáků, nám v průběhu realizace a prodeje zkřížila plány covidová situace. Firmy i tak finančně zůstaly na svém a zbytek svých výrobků se rozhodli věnovat klientům domu seniorů.
 

Pracovní listy

Další materiály